Uppdaterad 22 februari 2021

Samhällsinriktat suicidprevention med fokus på räddningstjänsten

Inom samhällsinriktad suicidprevention har räddningstjänsten en avgörande roll. I Jönköping har räddningstjänsten ett brett uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Detta beskrivs i en rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University.

I ett brett, samhällsinriktat suicidpreventivt arbete har räddningstjänsten ofta en central roll. I Jönköping gäller det inte bara vid akuta utryckningar utan också det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade och den egna personalen. Det visar resultaten av en studie om det suicidpreventiva arbetet i Jönköping. Det studerade arbetssättet benämns ofta Jönköpingsmodellen, som forskarna har beskrivit bland annat genom att intervjua räddningstjänstpersonalen om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt modellen.

– Personalen upplever flera fördelar med att arbeta enligt Jönköpingsmodellen Bland annat innebär modellen en bred samverkan mellan olika aktörer som polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst och ideell sektor, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resultaten tyder på att arbete enligt Jönköpingsmodellen kan bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt. Bland annat innebär modellen att räddningstjänsten kan dra nytta av sin erfarenhet av att arbeta olycksförebyggande i sin roll som samordnare i det suicidpreventiva arbetet. I Jönköpings kommun ingår suicidprevention också som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet.

– Att suicidprevention ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete gör att det suicidpreventiva arbetet blir synligt och involverar alla kommunens förvaltningar, säger Cristina Joy Torgé, en av forskarna från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur ett samhällsinriktat arbete med suicidprevention kan bedrivas i praktiken. Rapporten kan också utgöra ett exempel för andra kommuner och regioner.

Läs mer

Rapport: Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Se film om suicidpreventivt arbete i Jönköpings län