Uppdaterad 11 januari 2022

Beslut om statsbidrag inom psykisk hälsa 2022

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen statsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Beslut har nu fattas om vilka organisationer som beviljas medel för 2022.

Stöd till verksamheten

60 miljoner kronor har beviljats till 48 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse.

Verksamhetsbidraget syftar dels till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention, dels till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag för 2022 (Folkhälsomyndigheten.se)

Stöd till suicidpreventiva projekt

Sedan 2020 har Folkhälsomyndigheten fördelat projektmedel till projekt som arbetar med att förebygga suicid. De 10 projekt som fått medel sedan 2020 får i år fortsatt medel. Projekten är treåriga och går därmed in i sitt sista år.

Projektmedel för suicidpreventivt arbete (Suicidprevention.se)

Stöd till organisationen

Folkhälsomyndigheten fördelar även 7 miljoner till NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) för deras arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Bidraget är ett kombinerat organisations- och verksamhetsbidrag.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Läs mer