Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Lyssna

Att använda digitala verktyg, t.ex. välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

Textbeskrivning som alternativ till filmen (PDF, 118 kB)

Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistiken visar att människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir, och det innebär ökad risk för ensamhet i form av social isolering. Ensamhet är också en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre personer 65–80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans.

Digitaliseringens möjligheter för socialt deltagande

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Men att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just äldre, och i dag lever ca 400 000 äldre personer i digitalt utanförskap. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med att tekniken har utvecklats snabbt och att tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Den forskning som finns tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Här har kommunen en viktig roll i att främja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikheter i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är i dag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället.

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa – En kartläggning av systematiska översikter (sbu.se)

Samverkansprojekt mellan fem myndigheter

Kunskapsstödet, Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, är ett resultat av ett samverkansprojekt om hur digital teknik kan användas för social stimulans, för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer. Målgruppen är främst kommunala beslutsfattare, men innehållet är även relevant för personal inom socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa. Projektet har letts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Forte och Myndigheten för delaktighet.

Läs mer

Välfärdsteknik

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Välfärdsteknik kan vara t.ex. digitala konsumentprodukter såsom mobiltelefon, dator eller surfplatta, men även trygghets­larm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser.

Om digitalt utanförskap hos äldre i På djupet- en podd från Socialstyrelsen

Representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU medverkade i avsnitt 57 i podden "På djupet" för att prata om hur digital teknik kan främja social delaktighet bland äldre personer.

Avsnitt 57: Om digitalt utanförskap hos äldre (poddtoppen.se)