Undersökningar av förekomsten av covid-19

Lyssna

I undersökningar av förekomsten av SARS-CoV-2 har utvalda individer, både barn och vuxna, erbjudits att ta prov på sig själva. Därefter analyseras proverna på laboratorium för att undersöka om de innehåller arvsmassa från SARS-CoV-2, som är det virus som orsakar covid-19.

Resultaten, och detaljer kring hur undersökningarna har genomförts, hittar du i våra rapporter. Förutom förekomsten av covid-19 redovisas de symtom som personerna har rapporterat i samband med provtagningen.

Resultaten bidrar till att komplettera bilden från den provtagning som genomförs i regionerna och används bland annat som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Nationella undersökningar av pågående infektion

Sedan början av 2020 har vi genomfört flera nationella undersökningar av förekomsten av covid-19 i befolkningen. Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten i arbetet med att genomföra undersökningarna.

Enkätsvar från alla undersökningar kommer att läggas ihop för att försöka få en tydligare bild av vilka symtom som kan kopplas till covid-19.

Här nedanför listar vi genomförda undersökningar och länkar till rapporter som beskriver resultaten mer utförligt.

  • De två första nationella undersökningarna som genomfördes i april och i maj 2020.
  • De tredje och fjärde nationella undersökningarna som genomfördes i augusti och i september 2020.
  • Den femte nationella undersökningen som genomfördes i november/december 2020.
  • Den sjätte nationella undersökningen som genomfördes i april 2021.
  • Den sjunde nationella undersökningen som genomfördes i september 2021.
  • Den åttonde nationella undersökningen som genomfördes i november 2021.
  • Den nionde nationella undersökningen som genomfördes i mars 2022, innefattade även förekomst av antikroppar och vaccinationsstatus.
  • Den tionde undersökningen som genomfördes i 11 av Sveriges regioner i september 2022, innefattade även förekomst av antikroppar och vaccinationsstatus.

Rapporter:

Undersökningar av pågående infektion i regioner och grupper

De regionala undersökningarna som visas här har gjorts med stöd av Försvarsmakten.

En undersökning genomfördes i Region Stockholm i slutet av mars och början av april 2020. Resultatet visade att cirka 2,5 procent av deltagarna bar på SARS-CoV-2.

Vi gav även Region Västerbotten och Umeå universitet ett uppdrag att undersöka förekomsten av covid-19 bland studenter och anställda på campus Umeå i samband med terminsstarten den 31 augusti–14 september 2020. Resultaten visade en mycket låg förekomst av covid-19 bland studenter och medarbetare. Endast 6 av de 9 907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden.

Tillsammans med Karolinska Institutet, region Stockholm och Familjeläkarna AB har Folkhälsomyndigheten genomfört en forskningsstudie för att utvärdera antigentester vid screening av asymtomatiska individer. I studien ingick över 2000 anställda vid särskilda boenden för äldre i Stockholm. Prover togs från övre luftvägarna 1–2 gånger per vecka för påvisning av SARS-CoV-2. Resultaten från studien finns sammanfattade här:

Antigentester för personal ett komplement till andra skyddsåtgärder (nyhet 2021 april)

Studie kring smittsamhet vid covid-19-infektion

Folkhälsomyndigheten har varit med och genomfört en studie om smittsamhet vid covid-19. Man har studerat hur förekomsten av levande virus i prover från patienter korrelerar med nivåerna av antikroppar och tid efter infektion.

Studien visar att antikroppsnivåer kan användas som underlag när man vill bedöma om patienter som är inlagda på sjukhus är smittfria eller inte.

Studien omfattade patienter som varit så sjuka att de behövt vara inlagda på sjukhus. Resultaten stödjer de nuvarande kriterierna för individer med svårare covid-19 som vårdas på sjukhus.

I studien kunde levande, replikerande virus endast isoleras från patienter med höga nivåer av virus-RNA i kombination med låga nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2, eller där antikroppar inte alls kunde visas. Virus kunde isoleras från prov dag 16 efter insjuknande från en patient med nedsatt immunförsvar, men senast dag 11 från övriga patienter.

Resultaten är endast relevanta för den studerade gruppen, det vill säga för patienter med covid-19 som är betydligt sjukare än den stora majoriteten av fall. Normalt sett tillfrisknar den som är sjuk inom cirka en vecka och kriterierna för smittfrihet är minst sju dagar sedan insjuknande och minst två dagar av feberfrihet och allmän förbättring.

Studien har genomförts tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Shedding of infectious SARS-CoV-2 by hospitalized COVID-19 patients in relation to serum antibody responses (ncbi.nlm.nih.gov)