Miljöhälsoenkäten

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer den miljörelaterade hälsan i Sverige och genomför bland annat den nationella miljöhälsoenkäten där vi undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan genom att fråga om miljörelaterade exponeringar, självrapporterade besvär och sjukdomar.

En glad kvinna sitter på en cykel.

Enkät görs vart fjärde år

Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen som har genomförts vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn, sedan 1999. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur exponering och besvär av den fysiska miljön både inomhus och utomhus utvecklas.

Syftet med undersökningen är att ta fram underlag och information om befolkningens miljöexponeringar och miljörelaterade hälsa samt hur exponering och besvär fördelar sig i befolkningen. Vi försöker genom miljöhälsoenkäten också fånga hälsofrämjande aspekter och den positiva inverkan som miljön har på hälsa, tex utevistelse i natur och aktiv transport.

Data från miljöhälsoenkäterna används för att följa upp de nationella miljömålen och i Sveriges internationella rapportering av miljöhälsa till WHO och Europeiska miljöbyrån (EEA) samt inom Agenda 2030. Resultaten används kommuner vid prioritering av arbetet med miljö- och hälsoskydd och samhällsplanering samt av län för att beskriva den regionala situationen i jämförelse med den nationella.

Resultat

Resultaten publiceras i miljöhälsorapporter som även innehåller aktuellt kunskapsläge inom området.

Miljöhälsorapporter

Resultaten för bl.a. allergi, inom- och utomhusmiljö, bostad, buller, miljötobaksrök och solljus går också att hitta i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Det enklaste är att söka på respektive ämne i Statistik A–Ö

Miljöhälsoenkät 2023

Miljöhälsoenkät 2023 skickas under våren ut till ca 236 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år. Det är fjärde gången som enkätundersökningen handlar om den vuxna befolkningen.

Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för den nationella miljöhälsoenkäten men Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer har medfinansierat undersökningen i 17 län för att få tillgång till bättre regionala underlag.