Influensarapport vecka 41-42, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 oktober 2022 och redovisar influensaläget vecka 41-42 (10–23 oktober). Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige.

Sammanfattning

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Sporadiska fall av influensa är förväntade under denna period. Under vecka 41 rapporterades 26 fall influensa A och ett fall influensa B och vecka 42 rapporterades 16 fall influensa A och två fall influensa B. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas. Folkhälsomyndigheten följer influensaläget noggrant och uppdaterar läget varannan vecka till dess att aktiviteten ökar. I veckorapporten kan du läsa mer om övriga orsaker till luftvägsinfektion i vårt specialavsnitt Vad flyger i luften?

Influensavaccination av riskgrupper startar 8 november. Under fyra veckor prioriteras vaccination till de som riskerar att bli allvarligt sjuka på grund av influensainfektion: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp erbjuds vaccination.

Vaccination mot influensa

Vi söker nya läkare till sentinelövervakningen!

Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Läget i Sverige

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under vecka 41 rapporterades 26 fall influensa A och ett fall influensa B och vecka 42 rapporterades 16 fall influensa A och två fall influensa B. Fem subtypade influensa A-fall rapporterades för vecka 41, av vilka samtliga var influensa A(H1N1)pdm09. Inget fall var rapporterat med subtyp under vecka 42. Under vecka 41 och 42 har fall rapporterats från cirka hälften av regionerna. Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa A. Personen tillhörde medicinsk riskgrupp.

Inom sentinelprovtagningen har 7 respektive 3 prover analyserats för influensa vecka 41 och 42. Vecka 41 var två prover positiva för influensa A, subtyp A(H3N2) respektive A(H1N1)pdm09. Båda de provtagna patienterna hade troligtvis smittats utomlands.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg aktivitet vecka 41 och 42. Ökningen mellan vecka 41 och 42 beror troligen inte på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensa eller influensavaccination, likt tidigare år vid denna tidpunkt. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa, säsong 2021-2022

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Under vecka 40 och 41 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (97 procent). Av de influensa A prover som subtypats var majoriteten som påvisats influensa A(H3N2) både inom laboratorieövervakningen (58 procent) och sentinelprovtagningen (75 procent). Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (88 procent) än influensa B (12 procent) från mitten av september till början av oktober. Av de prover som subtypats var 82 procent influensa A(H3N2) och 18 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats var proverna uteslutande B/Victoria.

Global Influenza Programme (who.int)

Special: Vad flyger i luften?

Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Västmanland, Örebro och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 35–38 respektive 39–42 2022. Vid jämförelse av data för vecka 39–42 med data från föregående period minskar andelen positiva prover för rhino- och enterovirus något. Vissa regionala skillnader förekommer. För samtliga övriga virustyper ses en ökning av andelen positiva prover.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023.
Virustyp v. 35–38 v. 39–42
Adenovirus 2 % 3 %
Humana coronavirus (a) 0,3 % 0,4 %
Humana metapneumovirus 0,1 % 0,5 %
Parainfluensavirus 2 % 4 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 %

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Diagram som visar att rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträcknings, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 41 och 42 har 27 respektive 18 fall av influensa rapporterats.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1b. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå med våren 2022.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för influensa, vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.