SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på samverkan och samarbete mellan olika samhällsaktörer som polis, kommun och region. Genom det här arbetet hoppas man kunna minska antal återfall i den här typen av brott samt ge personer direkt möjlighet till vård och stöd.

Arbetet med SMADIT är ett led i genomförandet av En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT- strategin) där ett insatsområde under mål fem är Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk.

Folkhälsomyndigheten samordnar

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om att stödja genomförandet av ANDT-strategin, ska myndigheten bland annat samordna SMADIT-arbetet på nationell nivå. De myndigheter som enligt regeringsuppdraget ska ingå i den nationella samverkan är Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Andra myndigheter som också deltar i arbetet är Länsstyrelserna, Kriminalvården, Kustbevakningen och Tullverket. Aktörerna bildar en nationell SMADIT-grupp där även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår.

Den nationella SMADIT-gruppen arbetar med att behandla övergripande frågor, uppdatera material som finns om SMADIT samt att sprida kunskap om SMADIT på mötesplatser och konferenser såväl nationellt som internationellt.

Lokala samarbeten är centralt

Utgångspunkten för SMADIT är att misstänkta ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister så snabbt som möjligt ska få erbjudande om att komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård för att adressera missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Den lokala polisen eller tjänstemännen på Kustbevakningen eller Tullverket som ertappar den onyktre i trafiken vägleder till en kontakt med kommun eller region enligt lokala förutsättningar. Hur man arbetar med SMADIT skiljer sig därför åt över landet. Det finns ofta samverkansgrupper som behandlar det lokala eller regionala SMADIT-arbetet såsom fördjupade samarbeten, lokal uppföljning och återkoppling m.m.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin (PDF, 68 kB)

Broschyr: SMADIT - samverkan mot alkohol och droger i trafiken (Trafikverket)

Slutrapport av Trafikverkets regeringsuppdrag om SMADIT (Persson, 2014)

En möjlighet att få hjälp - En studie av Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) i Örebro län (Kjellin et al., 2015)

Gå till toppen av sidan