SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på samverkan och samarbete mellan olika samhällsaktörer som polis, kommun och andra vårdgivare. Genom det här arbetet hoppas man kunna minska återfallen i den här typen av brott.

Arbetet med SMADIT är ett led i genomförandet av En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT- strategin) där ett insatsområde under mål fem är Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk.

Folkhälsomyndigheten samordnar

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om att stödja genomförandet av ANDT-strategin (PDF, 68 kB), ska myndigheten bland annat samordna det nationella SMADIT-arbetet. De myndigheter som enligt regeringsuppdraget ska ingå i den samverkan är Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Andra myndigheter som också deltar i arbetet är Länsstyrelserna, Kriminalvården, Kustbevakningen och Tullverket. Aktörerna bildar en nationell SMADIT-grupp där även organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår.

Lokala samarbeten är centralt

Utgångspunkten för SMADIT är att misstänkta ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få erbjudande om att komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård för att adressera missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. Den lokala polisen eller tjänstemännen på Kustbevakningen eller Tullverket som ertappar den onyktre i trafiken vägleder till en kontakt med kommuns eller regions beroendevård enligt lokala förutsättningar och arbetssätten kan därför skilja sig åt över landet.

De aktörer som arbetar med SMADIT är Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, kommuner (socialtjänst, beroendevård), regioner (beroendevård), SKR, länsstyrelser, Trafikverket, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Kriminalvårdens frivårdsdel.

Läs mer

Broschyr: SMADIT - samverkan mot alkohol och droger i trafiken (Trafikverket)

Slutrapport av Trafikverkets regeringsuppdrag om SMADIT (Persson, 2014).

En möjlighet att få hjälp - En studie av Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) i Örebro län (Kjellin et al., 2015).

Gå till toppen av sidan