Samverkan mellan ideella organisationer på ANDTS-området och Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Vi utvecklar vår samverkan med ideella organisationer inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) utifrån ett folkhälsoperspektiv. Målet är att stärka den samlade kunskapen med erfarenheter och perspektiv från olika sammanhang.

Syftet med samverkan

Syftet är att utveckla långsiktig samverkan med ideella organisationer inom ANDTS-området ur ett folkhälsoperspektiv, med respekt för betydelsen av organisationernas verksamhet och specifika kompetens. Samverkan utgår från såväl folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, som den nationella ANDTS-politiken.

Folkhälsomyndigheten verkar för samordning, följer utvecklingen och tar fram kunskapsstöd inom ANDTS-området. Vi har också i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av den nationella ANDTS-politiken med utgångspunkt i ANDTS-strategin 2022-2025. Arbetet kräver samverkan på alla nivåer och där har det civila samhället har en viktig roll. Med ett starkt stöd och engagemang från ideella organisationer är det möjligt att skapa en bred förankring och ett folkligt stöd avseende ANDTS-frågor.

Ideella organisationer har en viktig roll i att inhämta och sprida kunskap i ANDTS-frågor. Det gäller inte minst möjligheten att identifiera fenomen i det lokala sammanhanget, och det lokala arbetet, som är avgörande för att uppnå en mer jämlik hälsa i befolkningen. De utgör även sociala mötesplatser och arenor där både barn och vuxna befinner sig.

Dialogmöten på ANDTS-området

Folkhälsomyndigheten möter ideella organisationer för att på olika sätt möjliggöra samverkan som bidrar till minskad ohälsa, färre skador och ökad jämlikhet kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Vi bjuder varje höst in organisationerna till gemensam dialog och kunskapsutbyte. Vi skickar även ut nyheter via e-post till gruppen.

Samverkan kan också innebära att Folkhälsomyndigheten frågar om de ideella organisationerna kan och vill delta i undersökningar. Ett exempel är en studie om hur det lokala folkhälsoarbetet påverkats av covid-19-pandemin där flera organisationer bidragit med värdefull kunskap.

Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Vår ambition är att identifiera samverkansområden tillsammans med de ideella organisationerna inom ANDTS-området.

De ideella organisationer vi har kontakt med

 • Arbetar förebyggande och hälsofrämjande med koppling till ANDTS
 • Är en medlemsstyrd riksorganisation, eller av riksintresse eller har inriktning på grupper som är prioriterade utifrån hälsosynpunkt och bedriver verksamhet på regional- och lokalnivå
 • Har en kärnverksamhet som handlar om hälsofrämjande och förebyggande arbete, det vill säga har en uttalad ambition att förebygga bruk, skador av ANDTS, genom policyer, handlingsplaner, särskilda projekt
 • Har en demokratisk struktur med ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle och respekterar demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering

Organisationer som anmält sitt intresse att delta

 • Alkoholpolitiskt Forum (AF)
 • A Non Smoking Generation
 • Cancerfonden
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
 • Hjärt- och lungfonden
 • IOGT-NTO
 • IOGT-NTOs juniorförbund Junis
 • Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
 • LP-vännernas Kamratförening
 • Läkare mot Tobak
 • Lärare mot Tobak
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
 • Narkotikapolitiskt center
 • Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak
 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)
 • Riksförbundet kontraktsmetoden
 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
 • Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
 • Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak
 • Spelberoendegruppen – Riksorganisation för Spelberoende och Anhöriga
 • Spelberoendes riksförbund
 • Sveriges Blåbandsförbund
 • Sveriges Blåbandsungdom
 • Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (S.L.A.N)
 • Tankesmedjan Tobaksfakta
 • Unga Drogförebyggare
 • Verdandi
 • Vi Som Inte Röker (VISIR)
 • Yrkesföreningen för ANDTS-psykologer