SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Lyssna

Med arbetssättet SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, erbjuds personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri vårdkontakt och stöd efter händelsen. Med SMADIT vill man även minska återfall i denna typ av brott. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan aktörer som polis, kommun och region.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för nationell samordning inom ANDTS-området. Som en del i detta sammankallar vi en nationell SMADIT-grupp. De myndigheter som ingår i den nationella samverkan är Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och länsstyrelserna. I den nationella SMADIT-gruppen ingår även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den nationella gruppen arbetar bland annat med att behandla övergripande frågor samt sprida kunskap om SMADIT på mötesplatser och konferenser såväl nationellt som internationellt.

Folkhälsomyndigheten följer även upp det regionala och lokala SMADIT-arbetet via den årliga undersökningen Länsrapporten. På detta sätt kan vi se hur många kommuner som arbetar med SMADIT och vilka aktörer som samverkar i arbetet.

Figur 1. Andel kommuner 2011-2022 som arbetade med SMADIT.

Bilden visar utvecklingen av hur många kommuner som arbetade med SMADIT från 2011 till och med 2022.

Lokala samarbeten är centralt

Utgångspunkten för SMADIT är att misstänkta ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister så snabbt som möjligt ska få erbjudande om att komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård för att adressera sina problem av alkohol och/eller droger. Den lokala polisen eller tjänstemännen på Kustbevakningen eller Tullverket som ertappar den onyktre i trafiken vägleder till en kontakt med kommun eller region enligt lokala förutsättningar. Hur man arbetar med SMADIT skiljer sig därför åt över landet. Det finns ofta samverkansgrupper som behandlar det lokala eller regionala SMADIT-arbetet såsom fördjupade samarbeten, lokal uppföljning och återkoppling m.m.

Vilka samverkar kring SMADIT?

Det var 119 kommuner (eller 47 procent av dem som svarade på Länsrapportens undersökning) som uppgav att de arbetade med SMADIT under 2022. De vanligaste lokala aktörerna i samverkan kring SMADIT var Polismyndigheten och kommunens socialtjänst, därutöver uppgav knappt 30 procent att regionen var en samverkansaktör. I kategorin "annan aktör" lyfts främst länsstyrelsen.

Figur 2. Lokala aktörer som samverkade kring SMADIT 2022.

Lokala aktörer som var mest förekommande i samverkan kring SMADIT år 2022. Polismyndigheten och kommunens socialtjänst är de aktörer som oftast samverkar kring SMADIT, följt av regionen och länsstyrelsen.

Hur kan man arbeta med SMADIT?

För att SMADIT-arbetet ska fungera krävs en långsiktig och nära samverkan mellan olika samhällsaktörer. Här har vi samlat erfarenheter och tips från olika delar av landet.

Arbetssättet SMADIT föddes i Skellefteå i slutet av 90-talet. Hur jobbar man idag och vad har man lärt sig under arbetets gång? Se film om SMADIT i Västerbotten.

I Stockholm har polisen och regionen hittat sitt sätt att samverka genom en gemensam SMADIT-lokal. Se film om arbetet, utmaningarna och framgångsfaktorerna.

En film om SMADIT-samverkan i Västerbotten

Filmen är ett lokalt exempel från Västerbotten på hur man kan arbeta med arbetssättet SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

En film om SMADIT-samverkan i Stockholm

Filmen är ett lokalt exempel från Stockholm på hur man kan arbeta med arbetssättet SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

Faktablad