Våra uppgifter på alkoholområdet

  • vi sammanställer kunskap om samband mellan alkoholkonsumtion och skador och om det vetenskapliga stödet för förebyggande åtgärder,
  • vi följer upp och analyserar utvecklingen inom alkoholområdet,
  • vi vägleder kommuner och länsstyrelser i deras arbete med tillsyn på områdena servering, provsmakning och folkölsförsäljning i detaljhandeln,
  • vi bedriver operativ tillsyn över handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat,
  • vi arbetar med normering genom att ta fram föreskrifter och allmänna råd,
  • vi samordnar och lämnar underlag till regeringen inför återkommande rapportering till EU och världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller alkohol.

Läs mer

Folkhälsopolitiska målen