ANDTS

 • Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. I uppdraget ingår att verka för nationell samverkan. Till den nationella samordningen har Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Konsumentverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Spelinspektionen, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket bjudits in.
 • Vi samordnar även en myndighetsgrupp som på nationell nivå arbetar med SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). SMADIT är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt.
  SMADIT
 • Vi träffar ideella organisationer på ANDTS-området för att på olika sätt möjliggöra samverkan. Vi möts i årliga dialogmöten.
  Samverkan med ideella organisationer på ANDTS-området

Spel om pengar

 • Nationell samordning om spel om pengar sker tillsammans med relevanta myndigheter och organisationer. Syftet med samordningen är att bidra till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande genom att tillhandahålla ett samordnat, effektivt och behovsanpassat kunskapsstöd på nationell nivå.
  Nationell samordning om spel om pengar
  Nationella aktörer som arbetar med spel om pengar
 • Oberoende spelsamverkan (OSS) är ett nationellt branschråd för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om spel om pengar och spelproblem. Syftet samverkan är att spel om pengar ska utvecklas på ett sunt och ansvarsfullt sätt och att arbeta förebyggande för att minska riskerna för spelproblem och förmedla att spelproblem är ett folkhälsoproblem.
  Oberoende spelsamverkan (OSS)

Film: Nationell styrning och utgångspunkter för det ANDT- och brottsförebyggande arbetet

Film: Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag att föreslå åtgärder kopplat till narkotika