I den nationella samordningen utgår arbetet från ANDT-strategin och regeringen har utsett tretton myndigheter som har i uppdrag att medverka i samordningen samt i uppföljningen av strategin. En del i arbetet är att bidra till att identifiera vilka insatser som behöver utformas för att nå strategins mål, samt genom den breda samverkan som det innebär även hitta samarbeten och utvecklingsmöjligheter rörande andra relevanta områden.

Länsstyrelserna är centrala aktörer för samordning av ANDT-arbetet på regional och lokal nivå men ingår även i den nationella samordningsgruppen. På varje länsstyrelse finns en ANDT-samordnare som arbetar för att stödja:

  • genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet
  • utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
  • utvecklingen av tvärsektoriella insatser i landsting och kommuner
  • samarbetet på lokal, regional och nationell nivå
  • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Varje länsstyrelse samordnar även så längt det är möjligt, det förebyggande arbetet på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen utövar enligt de lagstiftningarna.

På lokal nivå har kommuner och landsting huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, förskolan och skolan, alkohol- och tobakstillsynen, socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering.

Målsättningen med den lokala samordningen är att det alkohol- och drogförebyggande arbetet sker på ett strukturerat sätt med tydliga policydokument och politisk förankring, samt att de insatser som görs baseras på metoder med forskningsstöd och att arbetet integreras i den ordinarie strukturen.

Andra viktiga aktörer inom ANDT-området är: arbetsgivar- och intresseorganisationer, riksorganisationer för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, brukar- och patientorganisationer, folkbildningsverksamheter, idrotts- och friluftsorganisationer med flera.

Folkhälsomyndigheten har nationellt samordningsansvar även för arbetet med spelprevention, suicid, hiv-strategin samt ett brett arbete kopplat till psykisk hälsa. De här områdena berör även ANDT-arbetet i olika grad vilket uppmärksammas i den nationella samordningen.