Samverkan en viktig del av ANDT-arbetet

Folkhälsomyndigheten verkar för samordning, följer utvecklingen och tar fram kunskapsstöd inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vi har i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens ANDT-strategi 2016-2020. I arbetet ingår att stödja det förebyggande arbetet på alla nivåer, där civila samhället har en viktig roll. Arbetet kräver samverkan på alla nivåer.

Civila samhället har en viktig roll

Politiken framhåller att det civila samhällets organisationer är en viktig och unik resurs i genomförandet av ANDT-politiken. Nuvarande ANDT-strategi beskriver hur civilsamhällets organisationer i ett tidigt skede kan fånga upp personer med missbruks- och beroendeproblem samt förebygga att ANDT-relaterade problem med uppstår. Särskilt noteras att idrottsrörelsen, ungdoms- och invandrarorganisationer, samt andra ideella organisationer är sociala mötesplatser och arenor där inte minst barn och unga befinner sig.

En viktig utgångspunkt för samverkan med civilsamhällets organisationer är propositionen "En politik för det civila samhället". Målet för politiken är att skapa bättre förutsättningar för aktörerna i syfte att stärka arbetet för mänskliga rättigheter och att värna demokratin. Det civila samhällets organisationer ska bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, både som röstbärare och opinionsbildare, genom en mångfald av verksamheter samt genom fördjupning och spridning av kunskap om det civila samhället.

Samverkan med ideella organisationer på ANDT-området

Syftet med kontakterna är att utveckla långsiktig samverkan med ideella organisationer inom ANDT-området ur ett folkhälsoperspektiv, med respekt för betydelsen av ideella organisationers verksamhet och den specifika kompetens organisationerna besitter. Samverkan utgår från folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa, vikten av att skydda barn och unga från eget och andras ANDT-bruk samt regeringens övergripande mål på ANDT-området, dvs. ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Dialogmöten på ANDT-området

Folkhälsomyndigheten träffar sedan 2019 ideella organisationer på ANDT-området för att på olika sätt möjliggöra samverkan.

I vår planering ingår att gruppen kommer bjudas in varje höst.

De ideella organisationer vi har kontakt med:

 • Arbetar förebyggande och hälsofrämjande med koppling till ANDT
 • Är en riksorganisation eller av riksintresse eller har inriktning på grupper som är prioriterade utifrån hälsosynpunkt
 • Har ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle och respektera demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering

Organisationer som anmält sitt intresse att delta är:

 • Alkoholpolitiskt Forum (AF)
 • Cancerfonden
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
 • IOGT-NTO
 • IOGT-NTOs juniorförbund Junis
 • Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
 • Narkotikapolitiskt centrum
 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
 • (RFSL)
 • Riksförbundet kontraktsmetoden
 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
 • Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
 • Sveriges Blåbandsförbund
 • Sveriges Blåbandsungdom
 • Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (S.L.A.N)
 • Tankesmedjan Tobaksfakta
 • Tobaksfakta
 • Unga Drogförebyggare
 • Verdandi
 • Vi Som Inte Röker (VISIR)

Om din organisation är intresserad av att få en inbjudan – Mejla samverkan.ideella@folkhalsomyndigheten.se