Syftet med samverkan

Syftet med kontakterna är att utveckla långsiktig samverkan med ideella organisationer inom ANDTS-området ur ett folkhälsoperspektiv, med respekt för betydelsen av organisationernas verksamhet och specifika kompetens. Samverkan utgår från såväl folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation som de mål som anges i ANDTS-politiken.

Proposition från Socialdepartementet: En förnyad folkhälsopolitik

Folkhälsomyndigheten verkar för samordning, följer utvecklingen och tar fram kunskapsstöd inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Vårt uppdrag är att stödja genomförandet av regeringens ANDTS-politik. Arbetet kräver samverkan på alla nivåer och där har civila samhället har en viktig roll. Med ett starkt stöd och engagemang från ideella organisationer är det möjligt att skapa en bred förankring och ett folkligt stöd avseende ANDTS-frågor.

Ideella organisationer kan exempelvis ta initiativ till att begränsa tillgången till alkohol, narkotika, tobak och andra substanser, eller till spel om pengar, genom att fungera som opinionsbildare. De utgör även sociala mötesplatser och arenor där både barn och vuxna befinner sig. En annan viktig roll för ideella organisationer är att inhämta och sprida kunskap i ANDTS-frågor. Det gäller inte minst möjligheten att identifiera fenomen i det lokala sammanhanget, och det lokala arbetet, som är avgörande för att uppnå en mer jämlik hälsa i befolkningen.

En viktig utgångspunkt för samverkan med civilsamhällets organisationer är propositionen En politik för det civila samhället. Målet för politiken är att skapa bättre förutsättningar för aktörerna i syfte att stärka arbetet för mänskliga rättigheter och att värna demokratin. Det civila samhällets organisationer ska bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, både som röstbärare och opinionsbildare, genom en mångfald av verksamheter samt genom fördjupning och spridning av kunskap om det civila samhället.

Proposition från Kulturdepartementet: En politik för det civila samhället

Dialogmöten på ANDTS-området

Folkhälsomyndigheten möter ideella organisationer för att på olika sätt möjliggöra samverkan som bidrar till minskad ohälsa, färre skador och ökad jämlikhet kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel om pengar (ANDTS). Vi bjuder varje höst in organisationerna till gemensam dialog och kunskapsutbyte. Därutöver erbjuder vi aktiviteter om aktuella frågor vid andra tillfällen, exempelvis seminarier med forskare. Vi skickar även ut nyheter via e-post till gruppen.

Samverkan kan också innebära att Folkhälsomyndigheten frågar om de ideella organisationerna kan och vill delta i undersökningar. Ett exempel är en studie om hur det lokala folkhälsoarbetet påverkats av covid-19-pandemin där flera organisationer bidragit med värdefull kunskap.

Konsekvenser av covid-19 pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Vår ambition är att identifiera samverkansområden tillsammans med de ideella organisationerna inom ANDTS-området.

De ideella organisationer vi har kontakt med

 • Arbetar förebyggande och hälsofrämjande med koppling till ANDTS
 • Är en riksorganisation, eller av riksintresse, eller har inriktning på grupper som är prioriterade utifrån hälsosynpunkt
 • Har ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle och respekterar demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering
 • Är inte en (specifik) insamlingsstiftelse, personaldriven organisation eller är en renodlad brukarorganisation.

Organisationer som anmält sitt intresse att delta

 • Alkoholpolitiskt Forum (AF)
 • Cancerfonden
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
 • IOGT-NTO
 • IOGT-NTOs juniorförbund Junis
 • Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
 • Narkotikapolitiskt centrum
 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
 • (RFSL)
 • Riksförbundet kontraktsmetoden
 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
 • Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
 • Sveriges Blåbandsförbund
 • Sveriges Blåbandsungdom
 • Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (S.L.A.N)
 • Tankesmedjan Tobaksfakta
 • Unga Drogförebyggare
 • Verdandi
 • Vi Som Inte Röker (VISIR)