SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Lyssna

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region. Genom att ge personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen, vill man också kunna minska antalet återfall i den här typen av brott.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för nationell samordning inom ANDTS-området. Som en del i detta samordnar vi SMADIT-arbetet på nationell nivå. De myndigheter som ingår i den nationella samverkan är Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och länsstyrelserna. Aktörerna bildar en nationell SMADIT-grupp där även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår.

Den nationella SMADIT-gruppen arbetar med att behandla övergripande frågor, uppdatera material om SMADIT samt sprida kunskap om SMADIT på mötesplatser och konferenser såväl nationellt som internationellt.

Folkhälsomyndigheten följer även upp det regionala och lokala SMADIT-arbetet via den årliga undersökningen Länsrapporten. På detta sätt kan vi se hur många kommuner som arbetar med SMADIT och vilka aktörer som samverkar i arbetet.

Figur 1. Andel kommuner 2011-2021 som arbetade med SMADIT.

Diagrammet visar andel kommuner som arbetat med SMADIT 2021 till 2022.

Lokala samarbeten är centralt

Utgångspunkten för SMADIT är att misstänkta ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister så snabbt som möjligt ska få erbjudande om att komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård för att adressera sina problem av alkohol och/eller droger. Den lokala polisen eller tjänstemännen på Kustbevakningen eller Tullverket som ertappar den onyktre i trafiken vägleder till en kontakt med kommun eller region enligt lokala förutsättningar. Hur man arbetar med SMADIT skiljer sig därför åt över landet. Det finns ofta samverkansgrupper som behandlar det lokala eller regionala SMADIT-arbetet såsom fördjupade samarbeten, lokal uppföljning och återkoppling m.m.

Vilka samverkar kring SMADIT?

Det var 113 kommuner (eller 42 % av dem som svarade på Länsrapportens undersökning) som uppgav att de arbetade med metoden SMADIT under 2021. De vanligaste lokala aktörerna i samverkan kring SMADIT var Polismyndigheten och kommunens socialtjänst, därutöver uppgav knappt 30 procent att regionen var en samverkansaktör. I kategorin "annan aktör" lyfts främst länsstyrelsen.

Figur 2. Lokala aktörer som samverkade kring SMADIT 2021.

Bilden visar ett stapeldiagram över de lokala aktörer som arbetade tillsammans med SMADIT i kommunerna 2021.

Hur kan man arbeta med SMADIT?

För att SMADIT-arbetet ska fungera krävs en långsiktig och nära samverkan mellan olika samhällsaktörer. Här har vi samlat erfarenheter och tips från olika delar av landet.

Arbetssättet SMADIT föddes i Skellefteå i slutet av 90-talet. Hur jobbar man idag och vad har man lärt sig under arbetets gång? Se film om SMADIT i Västerbotten.

I Stockholm har polisen och regionen hittat sitt sätt att samverka genom en gemensam SMADIT-lokal. Se film om arbetet, utmaningarna och framgångsfaktorerna.

En film om SMADIT-samverkan i Västerbotten

En film om SMADIT-samverkan i Stockholm

Seminarium om samverkan mot alkohol och droger i trafiken

I februari 2020 anordnade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Polismyndigheten och Socialstyrelsen seminariet Samverkan för att förhindra alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall i trafiken. Fokus för seminariet var samverkan mellan olika samhällsaktörer för att förebygga trafikolyckor orsakade av alkohol- och narkotikaanvändning samt hjälpa personer och familjer som behöver vård och stöd.

Faktablad