EU:s hälsoprogram – Hälsa för tillväxt

EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. EU:s nya tredje hälsoprogram gäller 2014–2020 och stärker samt betonar kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och en frisk befolkning i större utsträckning än tidigare program. I enlighet med prioriteringarna i Europa 2020-strategin och nuvarande politiska prioriteringar inriktas programmet på insatser som ger ett tydligt EU-mervärde.

Programmet ska hjälpa medlemsstaterna att hantera sjukvårdens ekonomiska och demografiska utmaningar och se till att invånarna kan hålla sig friska längre. EU ska komplettera medlemsländernas hälsoarbete när det gäller den demografiska utvecklingen och sjukvårdens ekonomiska utmaningar samt se till att invånarna kan hålla sig friska längre.

De fyra mål som ska uppnås är:

  1. Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
  2. Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.
  3. Främja hälsa och förebygga ohälsa. (Delmål: Främja ett aktivt och hälsosamt åldrande)
  4. Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan.

Hälsoprogrammet hanteras av EU-kommissionen och dess genomförandeorgan för hälsa- och konsumentfrågor Executive Agency for Health and Consumers (EAHC). I Sverige är Folkhälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för Hälsoprogrammet. Socialdepartementet representerar EU-kommissionens rådsgrupp för programmet.

Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Inom EU drivs även ett pilotprojekt som syftar till att 2020 öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att:

  • förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
  • se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt
  • förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter.

Alla EU-länder måste arbeta för ett aktivt och hälsosamt åldrande och tack vare partnerskapet kan EU bli världsledande på området och komma med innovativa lösningar. Partnerskapet är ett samarbete mellan EU-kommissionen och EU:s länder, regioner, näringsliv, vård- och omsorgspersonal och pensionärs- och patientorganisationer.

Tanken är att förbättra de äldres livskvalitet så att de kan delta i samhällslivet och att minska trycket på hälso- och sjukvården – för att i slutändan bidra till en hållbar tillväxt.

Läs mer

EU-kommissionen: Folkhälsa

EU Commission: Public Health