Våra hbtqi-uppdrag

Lyssna

Vi är en av flera hbtqi-strategiska myndigheter utsedda av regeringen.

Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med syfte att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, att samordna och ge stöd till de hbtqi-strategiska myndigheterna.

Vi har i uppdrag att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av förutsättningar för hälsa bland hbtqi-personer över tid samt att, genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser, främja hbtqi-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa.

Folkhälsomyndigheten är en av tolv hbtqi-strategiska myndigheter i Sverige. Tidigare har samordningen av dessa myndigheter skett ambulerande, men Statskontorets utvärdering visar på vikten av kontinuitet för önskad effekt. Nu har alltså Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att samordna, stödja och följa upp det arbete som görs nationellt i hbtqi-området. I uppdraget ingår också att ge stöd för kunskapsproduktion och indikatorer, samt att identifiera utvecklingsområden i återrapporteringen till regeringen.

Enligt instruktionen har vi, inom verksamhetsområdet, ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi ska särskilt analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Vidare ska vi främja hbtqi-personers lika förutsättningar för att uppnå en god hälsa genom att sprida kunskap om effektiva metoder och insatser, enligt den nationella strategin för lika möjligheter och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck från 2014 och enligt handlingsplanen för hbtqi-personers lika möjligheter och rättigheter från 2021.

Vi är även en av flera strategiska myndigheter för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att vi ska samråda med övriga hbtqi-strategiska myndigheter och civilsamhällets organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter. Enligt regleringsbrevet för 2021 ska vi, i egenskap av hbtqi-strategisk myndighet, fortsatt integrera ett hbtqi-perspektiv i den ordinarie verksamheten.

Hbtqi-strategisk samverkan

Regeringen har gett ett antal myndigheter ett särskilt ansvar för strategins och handlingsplanens genomförande. De kallas för hbtqi-strategiska myndigheter och omfattar Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdomars- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Skolverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen.

Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med syfte att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, att samordna och ge stöd och ansvara till de hbtqi-strategiska myndigheterna.

Varje fokusområde i handlingsplanen har minst en ansvarig myndighet, förutom fokusområdet om det civila samhället som Regeringskansliet ansvarar för. Folkhälsomyndigheten ansvarar tillsammans med Socialstyrelsen för fokusområde hälsa, vård och sociala tjänster. Regeringens målsättning är att hbtqi-personer ska ha lika förutsättningar och möjligheter som heterosexuella och cispersoner att uppnå en god hälsa samt få en jämlik vård och social omsorg. Målsättningen knyter an till målen för folkhälsan, inklusive jämlik hälsa, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som riksdagen har fastställt.

Flera av de hbtqi-strategiska myndigheterna har verksamheter som berör flera fokusområden, och de är en samlad kraft för strategins genomförande. Myndigheterna har regelbunden samverkan och bjuder även in civilsamhällets organisationer som företräder hbtqi-personers mänskliga rättigheter.

Hbtqi-integrering

Vi har i egenskap av hbtqi-strategisk myndighet ett fortsatt uppdrag att integrera ett hbtqi-perspektiv i vår ordinarie verksamhet. Under 2021 tar vi fram en arbetsplan för hbtqi- och jämställdhetsintegreringen för 2022–2025. Syftet är att vi ska bidra till jämställdhet inom våra olika verksamhetsområden. Vi ska även stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter utifrån den nationella hbtqi-strategin och hbtqi-handlingsplanen där vi har ett särskilt ansvar för fokusområde hälsa.

Läs mer