Kunskapsstöd och uppföljning (hbtqi)

Lyssna

Vi har i uppdrag att följa utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland hbtqi-personer. Vi ska också främja hbtqi-personers lika förutsättningar för att uppnå en god hälsa, genom att sprida kunskap om effektiva metoder och insatser.

Hälsan hos hbtqi-personer

Forskning visar att homosexuella, bisexuella, queera och transpersoner har sämre hälsa än övriga befolkningen. Det gäller framför allt psykisk hälsa, och i synnerhet för transpersoner. Hälsoskillnaderna kan delvis förklaras av att homo- och bisexuella och transpersoner är mer utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Den nationella befolkningsundersökningen SRHR2017 visade att sexuell identitet, kön och transerfarenhet även har betydelse för upplevelser och problem i relation till sexlivet. Resultaten visade också att homosexuella, bisexuella och transpersoner var mer utsatta för alla former av sexuella övergrepp och sexuellt våld jämfört med heterosexuella personer och cispersoner. Vidare rapporterade homo- och bisexuella kvinnor i hög utsträckning att de utsatts för sexuella övergrepp och våld. Bisexuella kvinnor var allra mest utsatta för alla former av sexuella övergrepp, från trakasserier till påtvingat samlag. Även bland homosexuella män var det vanligt med alla former av sexuella övergrepp och sexuellt våld. Ungefär hälften av transpersonerna hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp. Undersökningen omfattade relativt få personer med transerfarenhet och resultaten behöver därför tolkas med försiktighet.

Läs mer