Nationella mål för hållbar livsmedelskonsumtion

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion.

Nationella mål, indikatorer och uppföljning är nödvändiga för att insatser för hållbar livsmedelskonsumtion ska vara effektiva och långsiktiga. Ohälsosam livsmedelskonsumtion är en av de största riskfaktorerna till ohälsa och död i förtid i Sverige. Men det är möjligt att ändra livsmedelskonsumtionen och förebygga denna ohälsa. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna behöver stärkas och samhälleliga insatser som ger alla förutsättningar för en hållbar livsmedelskonsumtion behöver prioriteras för att minska både ojämlikheten i hälsa och påverkan på miljön.

Livsmedelskonsumtion berör många aktörer

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion. Fastställda nationella mål och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion kommer att vara vägledande för regionernas och kommunernas folkhälsoarbete liksom för näringslivet och civilsamhället.

En viktig del i uppdraget är därför att involvera många olika aktörer för att få en bred förankring.

Fokus på barn och unga

Regeringen har även gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ett uppdrag att föreslå nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hälsosam och hållbar riktning. Särskilt fokus ska vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. De båda uppdragen kommer att samordnas och arbetet får därigenom ett tydligare fokus på barn och unga och socioekonomiska skillnader.

Var är vi nu?

Vi genomför flera dialoger med olika aktörer inom civilsamhället, offentliga sektorn och livsmedelsbranschen. Vi har tillsatt en vetenskaplig referensgrupp och arbete pågår med att kartlägga, sammanställa och ta fram olika typer av kunskapsunderlag.

Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets referensgrupp

Delredovisningar av uppdraget

Delredovisning 1

Den 30 september 2021 lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket den första delredovisningen, som innehåller en plan för genomförandet av uppdraget.

Delredovisning 2

Den 31 januari 2023 lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket den andra delredovisningen, som innehåller en beskrivning av genomförandet av uppdragen samt preliminära resultat. Publikationen innehåller även en uppdaterad plan för det återstående arbetet.

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Delredovisning av regeringsuppdrag S2021/03523 (delvis) och S2022/02969 (delvis) (PDF, 1,3 MB)

Fortsatt redovisning av uppdraget

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska redovisa uppdragen till regeringen:

  • 31 januari 2024
  • 31 januari 2025

Relaterade publikation