Vårt uppdrag inom miljöhälsa och hälsoskydd

Lyssna

Vi arbetar med att följa upp, utvärdera och sprida kunskap inom miljörelaterad hälsa för att främja en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Vi vägleder också om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel.

I vårt arbete samverkar vi med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.

Läs mer på underliggande sidor

 • Hälsa som drivkraft för hållbar utveckling

  Hälsa och välbefinnande är både en förutsättning för och en investering i hållbara samhällen. Genom att använda hälsa som drivkraft för hållbar utveckling kan miljöarbetet breddas till att involvera fler aktörer, främja samverkan mellan olika sektorer och ge bättre underlag för beslut som leder till att samhällsövergripande mål uppfylls.

 • Internationellt arbete inom miljöhälsa och hälsoskydd

  Folkhälsomyndigheten representerar Sverige i arbetet med miljö och hälsa inom WHO Europa samt i Europeiska miljöbyrån (EEA). Myndigheten deltar även i fler EU-nätverk och EU-projekt som arbetar med miljö och hälsa.

 • Hälsa i miljömålen

  Ett övergripande mål för Sveriges miljöpolitik är att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.

 • Miljö i folkhälsopolitiken

  Folkhälsomyndighetens kärnverksamhet är folkhälsa, med utgångspunkt i de folkhälsopolitiska målområdena. Målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.