Hälsa i miljömålen

Lyssna

Ett övergripande mål för Sveriges miljöpolitik är att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.

Folkhälsomyndigheten är en miljömålsmyndighet med uppdrag att verka för miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och har även en plats i Miljömålsrådet. I vårt arbete med hälsa i miljömålen har vi i samverkan med flera andra aktörer kartlagt hur hälsa knyter an till de 16 miljökvalitetsmålen, vilka mål som är relevanta för arbetet och hur hälsa kan följas upp. Vi har även identifierat behov och tagit fram förslag till åtgärder för att kunna arbeta mer ändamålsenligt och effektivt med hälsa i miljömålsarbetet.

Betona hälsa som drivkraft och ett gemensamt mål för miljömålsarbetet

För att kunna göra detta krävs ett gemensamt språk och ett gemensamt angreppssätt kring hälsa i miljömålsarbetet. Vidare ger ett inkluderande arbete för en god och jämlik hälsa i miljömålsarbetet synergieffekter med ett flertal andra samhällsmål.

Synliggöra gemensamma hälsoaspekter

Friluftsliv, farliga ämnen och föroreningar samt fysisk planering är exempel på områden som spänner över flera miljömål. Där kan hälsa utgöra en gemensam utgångspunkt för samverkan vilket kan leda till bättre anpassade åtgärder.

Lyfta det hälsofrämjande perspektivet

Miljömålsarbetet bör mer utgå från friskfaktorer tillsammans med riskfaktorer, tydligare lyfta fram människans behov och rättigheter samt identifiera de ”vinn-vinn-situationer” som uppstår mellan miljö och hälsa. Hälsa och miljömålen förenas i våra vardagsvanor och där finns en stor potential för nationella, regionala och lokala aktörer att arbeta gemensamt med hälsofrämjande åtgärder.

Beakta jämlikhet i hälsa i miljömålsåtgärder

Miljömålsarbetet skulle behöva lyfta fram de grupper som har störst risk för ojämlikhet i hälsa i förhållande till miljöfaktorer och målgruppsanpassa åtgärder. Jämlikhet skulle behöva lyftas in i myndigheternas uppdrag kring miljömålen, där miljömålsindikatorerna bör beakta jämlikhet.

Stärka samarbetet kring miljörelaterade hälsofrågor

Myndighetssamverkan ger bredare kunskap och perspektiv vilket ger större möjlighet att påverka beslut genom bättre underlag. Samarbete på nationell nivå ger även bättre förutsättningar för lokala och regionala aktörer att ta vara på ömsesidiga drivkrafter mellan miljö och hälsa, och utgör stöd att hantera flera perspektiv som en helhet.

Läs mer

Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen

Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa

Behov och förslag till åtgärder