Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, t.ex. i. arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Film: STIGMA kring psykisk ohälsa

Stigmatisering kan leda till diskriminering

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Sociala strukturer och ojämlika maktförhållanden i samhället kan leda till att personer med psykisk ohälsa i många sammanhang felaktigt betraktas som mindre värda. Forskning visar att det är vanligt förekommande med negativa attityder och diskriminerande beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom.

Det är också känt att vissa psykiska sjukdomar som depression ökar risken för självmord. Det behövs däremot mer forskning på vilket sätt insatser mot stigmatisering ska utformas för att även kunna minska risken för självmord (suicid).

Film: Samhällets stigma kring psykisk ohälsa

Många döljer sin psykiska ohälsa av rädsla för vad andra ska tycka

Konsekvenserna av stigmatisering kan vara att man får sämre självkänsla och sämre tilltro till sin egen förmåga att klara av något. Det finns också undersökningar som visar att personer med psykisk ohälsa får ett sämre bemötande från vården och sämre behandling för fysiska hälsoproblem. Stigmatiseringen kan också leda till att man inte söker vård alls för att undvika att etiketteras med psykisk sjukdom. Det hindrar många från att berätta hur man mår psykiskt och att söka hjälp från vården i tid. Det kan få allvarliga konsekvenser, både för den fysiska och psykiska hälsan.

Ytterligare konsekvenser av stigmatiseringen kan vara att personer med psykisk ohälsa får sämre livsvillkor än andra, t.ex. genom sämre förutsättningar i arbetslivet samt svårare att hitta bostad och genomföra sin utbildning.

Förebyggande insatser

För att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa måste arbetet bestå av olika typer av kunskapshöjande och attitydförändrande insatser t.ex. att förbättra attityder och minska diskriminerande beteenden. Dessa insatser behöver riktas till olika målgrupper och ske på olika nivåer i samhället. En enskild nationell kampanj som genomförs under en begränsad tid räcker inte.

Det här är viktigt att tänka på om man vill arbeta med att genomföra insatser för att minska den stigmatisering som är kopplad till psykisk hälsa och suicid:

  • Använd i möjligaste mån vetenskapliga insatser som syftar till att höja kunskap om psykisk hälsa, förbättra attityder och minska diskriminerande beteenden.
  • Integrera arbetet i befintliga verksamhetsstrukturer på olika nivåer.
  • Koppla insatserna till det arbete som drivs av relevanta patient-, brukar- och anhörigföreningar.
  • Involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen av insatserna och i genomförandet.

Film: Stigma kring psykisk ohälsa i arbetslivet

Vi arbetar för att minska stigmatisering

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja en god och jämlik psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och självmord i hela befolkningen. Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av det arbetet. Sedan 2019 har vi ett särskilt uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser för att minska stigman som är kopplade till psykisk ohälsa och suicid.

Några av de insatser som vi arbetar med är:

  • stödja regionalt och lokalt arbete för att motverka stigma
  • följa upp och analysera utvecklingen inom området
  • ta fram kunskapsstöd till olika målgrupper
  • samordna och samverka med andra aktörer

Läs mer

Regionernas roll att minska stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa

Vårt regeringsuppdrag att förbereda en informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention