Stigmatisering vid psykisk ohälsa

Lyssna

Stigmatisering av personer med olika typer av psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Men det går att förändra. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigmatiseringen en viktig del.

Vad är stigmatisering?

Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Begreppet är uppbyggt av tre relaterade komponenter; kunskaper, attityder och beteenden. Orsaken till stigmatisering sägs ofta vara bristande kunskaper om psykisk ohälsa som kan utgöra en grogrund för negativa attityder, vilka kan påverka vårt beteende. Sambandet verkar dock inte vara linjärt, vilket innebär att ökade kunskaper inte per automatik leder till förbättrade attityder eller ett bättre bemötande.

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa

En kort film som förklarar begreppet stigmatisering, ger exempel på vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigmatisering.

Allmänhetens stigmatisering

Allmänhetens stigmatisering innebär att den negativa inställningen, eller attityden, till en viss grupp vanligen delas av flertalet i befolkningen (medvetet eller omedvetet).

Sjävstigmatisering

Personer som tillhör den stigmatiserade gruppen kan ta till sig allmänhetens attityder och stigmatisera sig själva, detta brukar kallas för självstigmatisering.

Vilka konsekvenser får stigmatisering?

Det finns undersökningar som visar att personer med psykiatriska tillstånd kan få ett sämre bemötande från vården och sämre behandling för fysiska hälsoproblem. Ytterligare konsekvenser av stigmatiseringen kan vara att personer med psykiatriska tillstånd kan få sämre livsvillkor än andra, t.ex. genom sämre förutsättningar i arbetslivet.

Självstigma kan leda till att man får sämre självkänsla och tilltro till att klara av saker. Till exempel att man inte söker vård för att undvika att etiketteras med psykiatriska tillstånd. Det hindrar många från att berätta hur man mår psykiskt och att söka hjälp från vården i tid. Det kan få allvarliga konsekvenser, både för den fysiska och psykiska hälsan.

Att tillhöra en stigmatiserad grupp kan innebära en stor stress, eftersom man måste hantera både omgivningens fördomar och negativa attityder samt sitt eget självstigma.

Definitioner

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som ofta behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Idag finns mest forskning kring stigmatisering av svårare psykiatriska tillstånd.

Läs mer om vad psykisk hälsa innebär, hur det kan definieras och vad som påverkar psykisk hälsa samt de uttryck som används för att mäta psykisk hälsa.

Vi arbetar för att minska stigmatisering

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja en god och jämlik psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och självmord i hela befolkningen. Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av det arbetet. Sedan 2019 har vi ett särskilt uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser för att minska stigman som är kopplade till psykisk ohälsa och suicid.

Några av de insatser som vi arbetar med är:

  • stödja regionalt och lokalt arbete för att motverka stigma
  • följa upp och analysera utvecklingen inom området
  • ta fram kunskapsstöd till olika målgrupper
  • samordna och samverka med andra aktörer