Arbetslivet – en viktig arena för att minska stigmatisering

Lyssna

För att minska stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd behövs långsiktiga insatser på flera nivåer och inom olika områden i samhället. Arbetslivet är ett sådant område.

Negativa konsekvenser av stigmatisering

På många arbetsplatser stigmatiseras personer med psykiatriska tillstånd. Detta kan leda till sämre bemötande och att medarbetare och chefer inte berättar om hur de mår, eftersom de inte vill betraktas som annorlunda. Personer med psykiatriska tillstånd kan även ta till sig omgivningens fördomar och själva börja tro på dem. Det kallas självstigmatisering och kan leda till sämre självkänsla och sämre tilltro till sin egen förmåga. Det kan till exempel göra att man undviker sociala sammanhang och inte söker hjälp fast det behövs. Stigmatisering går dock att minska. Forskning lyfter fram att arbetslivet är en viktig arena och att arbetsgivare har en viktig roll i detta arbete.

Föreställningar om svårigheter i arbetslivet

En enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten (2022) visar att det finns en del negativa föreställningar och förväntningar om psykisk ohälsa i befolkningen. Till exempel trodde fyra av fem att det är svårare att få anställning och göra karriär (figur 1). Men de flesta med ett psykiatriskt tillstånd arbetar eller studerar. Till exempel beräknar man att runt 15 procent av befolkningen uppfyller kriterierna för ett psykiatriskt tillstånd, men bara 2 procent är sjukskrivna för detta. Alla har alltså inte svårare att till exempel få en anställning. Men de här föreställningarna kan i sig skapa problem, eftersom de sannolikt hindrar människor från att tala öppet om psykisk hälsa.

Figur 1. Andel av befolkningen som svarat att de tror att psykisk ohälsa gör det svårare inom olika livsområden.

Stapeldiagram som visar Andel av befolkningen  tror att psykisk ohälsa gör det svårare inom olika livsområden.

Minskad stigmatisering på arbetsplatser

Arbetsgivare har en viktig roll i arbetet med att minska stigmatisering. Ju mer kunskap arbetsgivare har om psykiatriska tillstånd och stigmatisering, desto större möjligheter har de att förebygga och ge tidigt stöd. Det tar tid att minska stigmatisering, så arbetet behöver vara långsiktigt och ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En enskild insats räcker inte.

En framgångsfaktor är att utbilda både chefer och medarbetare för att öka kunskaperna om olika former av psykisk ohälsa. En annan är att involvera personer med egen erfarenhet av psykiatriska tillstånd, till exempel som ett inslag i utbildningarna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd till arbetsgivare och HR-personal. Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap om att stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd förekommer i arbetslivet och vilka konsekvenser det kan få, men också att det går att förändra.

Minskad stigmatisering gynnar hela arbetsplatsen – Ett material om stigma och psykiatriska tillstånd för dig som är arbetsgivare

Förebyggande och främjande arbete på arbetsplatser

Likväl som att motverka stigmatisering, så är det förebyggande och främjande arbetet inom psykisk hälsa på arbetsplatser viktigt för att nå en god och jämlik psykisk hälsa.

Genom förebyggande och främjande insatser på arbetsplatsen går det att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga effekter på den psykiska hälsan. Det visar en översikt av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet. Resultatet lyfter bland annat att det finns goda möjligheter att få positiva effekter på medarbetares psykiska ohälsa genom insatser i organisationen och för individer. Insatser på organisationsnivå kan innebära en mer varaktig förbättring, genom att organisation, rutiner och processer förändras så att de i mindre utsträckning (eller inte alls) leder till stress eller annan belastning. Det kan till exempel vara diskussioner om psykosocial och/eller fysisk arbetsmiljö eller förkortad arbetstid med bibehållen lön eller ökad delaktighet i förändringsprocesser. Samtal om psykisk ohälsa på arbetsplatsen lyfts fram som ett sätt att minska stigma. På individnivå kan det gälla program som fokuserar på stresshantering, mindfulness, yoga eller meditation. Översikten visar att de kan ha positiv effekt på flera olika aspekter av den psykiska hälsan, framför allt olika psykiska besvär.

Du kan även läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats dinpsykiskahälsa.se. Där samlar vi kunskap om vad som påverkar din psykiska hälsa, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra:

Läs mer

Kunskapsstöd om att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid: arbetsliv och sysselsättning