Vårt samhälle och nära omgivning

Lyssna

Vår psykiska hälsa påverkas på flera sätt av hur samhället är utformat och hur det i sin tur påverkar oss som individer. Det handlar om under vilka förhållanden som vi föds, lever och växer, arbetar och åldras.

På samhällsnivå kan det exempelvis handla om våra uppväxtvillkor, vår tillgång till förskola och skola, hälso- och sjukvård och möjligheterna på arbetsmarknaden. Men också om boendemiljö, trygghet, möjligheter till delaktighet och inflytande och en aktiv fritid. Och de rättigheter vi ska garanteras i samhället.

Ojämlika förutsättningar och möjligheter för olika grupper i samhället kan exempelvis skapas utifrån traditioner, föreställningar och utformningar av välfärdssystem för arbetsmarknad, socialförsäkringar eller familjepolitik.

Ojämlikhet i psykisk hälsa

För att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen behövs insatser som stärker individer, stärker samhällen och tar bort hinder för psykisk hälsa genom att minska fattigdom, diskriminering och ojämlikhet. Dessutom handlar det om att öka tillgängligheten till gott boende, utbildning och ett meningsfullt arbete liksom stöd och hjälp till de som har behov av det.

Motståndskraft

Motståndskraft, eller resiliens, handlar om vår förmåga att återhämta oss och motstå påfrestningar. Denna förmåga kan byggas upp med hjälp av friskfaktorer i samspelet mellan individ och omgivning. Det handlar om att i till exempel förskola och skola skapa en omsorgsgivande och stödjande omgivning och jobba med att stärka sådana saker som social kompetens, problemlösningsförmåga och en känsla av meningsfullhet.

Lika rättigheter och möjligheter

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att få hjälp, stöd och skydd i samhället. Det kan till exempel handla om att få vård och stöd eller att inte utsättas för trakasserier eller diskriminering för att man tillhör ett visst kön, har ett visst ursprung, har en viss tro eller är i en viss ålder. Att känna sig orättvist behandlad eller att inte känna sig inkluderad i samhället kan skapa psykisk ohälsa.

Om man tillhör en grupp som är mer utsatt än andra i samhället kan det i sig påverka den psykiska hälsan även om man själv inte är direkt utsatt. Det kan skapa en underliggande stress och oro för att man själv ska bli illa eller orättvist behandlad utifrån egnas eller andras erfarenheter, vilket kan leda till nedsatt psykiskt välbefinnande.

Migration kan ha betydelse för psykisk hälsa

Hälsan kan påverkas av många olika saker som har med migrationsprocessen att göra, till exempel hälsorisker medan man är på flykt. Det kan också handla om att utrikesfödda har sämre villkor och förutsättningar än andra i det nya landet.

Migration - en bestämningsfaktor för hälsa

Förutsättningar i vår nära omgivning

Vår relation till familj och vänner påverkar vår psykiska hälsa. Att känna sig delaktig och känna att det finns möjlighet att påverka sin vardag och sin livssituation är viktigt för den psykiska hälsan.

Att ha sociala kontakter, känna samhörighet, träffa familj och vänner är också viktigt för den psykiska hälsan. Det kan handla om att ha vänner att roa sig med, anförtro sig till och få stöd från, en familj som är stöttande och får en att växa eller relationer som är skapar trygghet och välbefinnande. Det kan också handla om att ha god kontakt med sina studie- eller arbetskamrater, att vara engagerad i en förening eller ha kontakter via sociala medier eller olika forum på nätet. Ensamhet kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Vi påverkas även av våra ekonomiska förutsättningar, om vi har en meningsfull sysselsättning eller om vi har det stöd vi behöver för att klara av skolan och andra delar av livet. Dessa faktorer beskrivs närmare under rubrikerna för respektive åldersgrupp och samhällelig arena.

Förutsättningar för psykisk hälsa på individnivå

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och skapar möjlighet för oss att uppnå vår fulla potential. Det finns många individuella faktorer som kan stärka den här resursen. De är beroende av samhälleliga förutsättningar men går till viss del att påverka. Det handlar om levnadsvanor, som fysisk aktivitet, kost och sömn. Men också vår förmåga att hantera utmaningar och lösa problem.

dinpsykiskahälsa.se

Det finns flera saker som man kan göra, oavsett förutsättningar, för att stärka den egna psykiska hälsan och bli bättre på att hantera svårigheter i livet.

Läs mer om hur du kan stärka din psykiska hälsa på dinpsykiskahälsa.se.

Läs mer