Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin och fungera som en plattform för det fortsatta SRHR-arbetet i Sverige. Planen ska kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och bidra till att nå målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2023.

Pågående arbete med en nationell handlingsplan för SRHR

Att leva med hiv

Projektet Att leva med hiv består av flera delprojekt. Ett av delprojekten är en enkätstudie som undersöker livskvaliteten och livsvillkoren hos personer som lever med hiv. Vi har också genomfört flera fördjupningsstudier, exempelvis en intervjustudie med personer med migrantbakgrund som lever med hiv, och en studie om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Att leva med hiv 2021–2023

Hbtqi-integrering på myndigheten

I egenskap av hbtqi-strategisk myndighet har vi ett fortsatt uppdrag att integrera ett hbtqi-perspektiv i vår ordinarie verksamhet. Under 2021 tog vi fram en arbetsplan för hbtqi- och jämställdhetsintegreringen för 2022–2025. Syftet är att vi ska bidra till jämställdhet inom våra olika verksamhetsområden. Vi ska även stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter utifrån den nationella hbtqi-strategin och hbtqi-handlingsplanen där vi har ett särskilt ansvar för fokusområde hälsa.

Strategi och handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter