Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin och fungera som en plattform för det fortsatta SRHR-arbetet i Sverige. Planen ska kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och bidra till att nå målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2023.

Läs mer

Nationell handlingsplan för SRHR

Att leva med hiv

Vi arbetar med projektet Att leva med hiv, som följer upp enkäten och rapporten från 2016 ”Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv”. Enkäten ska justeras och anpassas till dagens förhållande.

Huvudmetoden för datainsamlingen är en webbenkät med början i december. Vidare ska ytterligare fördjupningsstudier fokusera på olika undergrupper inom gruppen personer som lever med hiv så som personer med migrantbakgrund och äldre personer som lever med hiv.

Läs mer

Studien: Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv (2016)

Hbtqi-integrering på myndigheten

I egenskap av hbtqi-strategisk myndighet har vi ett fortsatt uppdrag att integrera ett hbtqi-perspektiv i vår ordinarie verksamhet. Under 2021 tar vi fram en arbetsplan för hbtqi- och jämställdhetsintegreringen för 2022–2025. Syftet är att vi ska bidra till jämställdhet inom våra olika verksamhetsområden. Vi ska även stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter utifrån den nationella hbtqi-strategin och hbtqi-handlingsplanen där vi har ett särskilt ansvar för fokusområde hälsa.

Läs mer

Strategi och handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter