På gång inom sexuell hälsa och hivprevention

Lyssna

Vi arbetar just nu med att ta fram en nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), projektet "Att leva med hiv" samt hbtqi-integrering på myndigheten.

Att leva med hiv

Projektet Att leva med hiv består av flera delprojekt. Ett av delprojekten är en enkätstudie som undersöker livskvaliteten och livsvillkoren hos personer som lever med hiv. Vi har också genomfört flera fördjupningsstudier, exempelvis en intervjustudie med personer med migrantbakgrund som lever med hiv, och en studie om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Att leva med hiv 2021–2023

Hbtqi-integrering på myndigheten

I egenskap av hbtqi-strategisk myndighet har vi ett fortsatt uppdrag att integrera ett hbtqi-perspektiv i vår ordinarie verksamhet. Under 2021 tog vi fram en arbetsplan för hbtqi- och jämställdhetsintegreringen för 2022–2025. Syftet är att vi ska bidra till jämställdhet inom våra olika verksamhetsområden. Vi ska även stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter utifrån den nationella hbtqi-strategin och hbtqi-handlingsplanen där vi har ett särskilt ansvar för fokusområde hälsa.

Strategi och handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter