Nationell handlingsplan för SRHR

Lyssna

Vi har tagit fram en handlingsplan som samlar och vägleder det nationella arbetet med SRHR. Handlingsplanen stödjer genomförandet av SRHR-strategin och utgör en gemensam plattform för SRHR-arbetet i Sverige under perioden 2023–2033. Målgrupper för handlingsplanen är alla aktörer som har uppdrag och ansvar inom SRHR-området.

Folkhälsomyndigheten fick 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med SRHR. Handlingsplanen fungerar som ett vägledande och stödjande verktyg genom att:

  • konkretisera mål och prioriteringar för de kommande fem till tio åren
  • samordna berörda myndigheters åtgärder och aktiviteter där myndigheterna, utifrån respektive uppdrag, kompletterar varandra i arbetet med att föra SRHR-arbetet framåt
  • utveckla en uppföljning som bidrar till att arbetet kvalitetssäkras och följs upp på ett systematiskt vis
  • bidra till ökad samordning i relation till lokal, regional och nationell nivå samt det civila samhället

Områden som prioriteras i handlingsplanen

I handlingsplanen lyfter Folkhälsomyndigheten fram sex centrala områden som behöver prioriteras för att det nationella arbetet med SRHR ska stärkas och förtydligas. De prioriterade områdena innehåller områdesspecifika, visionära målsättningar, som konkretiseras genom förslag på åtgärder och aktiviteter. Inom varje prioriterat område identifieras också ansvariga aktörer och primära målgrupper.

Följande sex områden är prioriterade:

  1. Utveckla och integrera SRHR i folkhälsoarbetet
  2. Stärkt hälsofrämjande och förebyggande SRHR-arbete
  3. Ökad kunskap om SRHR i befolkningen
  4. Främja en jämlik tillgång till vård, stöd och behandling
  5. Ökad samordning inom SRHR-området
  6. Stärkt kunskapsframtagning inom och uppföljning av SRHR-området.

Handlingsplanen innehåller även förslag på åtgärder på kommunal och regional nivå. Dessa åtgärder bör anpassas utifrån regionala och kommunala förutsättningar.

Läs mer

Publikation