Vi har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verkar för en god folkhälsa på uppdrag av regeringen. I detta uppdrag ingår till exempel att ta fram och sprida kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador, men också att följa hälsoläget i befolkningen och vad som påverkar hälsan.

Vi ska verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling samt för nationell samordning och uppföljning inom området SRHR. Inom ramen för arbetet med nationell samordning är vi sammankallande för Myndighetssamverkan för SRHR och hiv och STI-prevention som samlar myndigheter vars verksamhetsområden innefattar SRHR och förebyggande arbete mot hiv och STI.

Utöver det har vi fått i uppdrag att ge stöd till myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att implementera den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Strategin knyter an till den nationella befolkningsundersökningen SRHR2017 och de brister, utmaningar och möjligheter som identifierats i detta och övriga kunskapsunderlag. Vidare har vi även i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med SRHR.

Vi arbetar också med kunskapsuppbyggnad och uppföljning vad gäller SRHR. Utöver arbetet med befolkningsundersökningen SRHR2017 har vi tagit fram faktablad och flera fördjupningsstudier inom området. De har till exempel haft fokus på unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa, SRHR hos unga med intellektuella funktionsnedsättningar och SRHR bland homosexuella, bisexuella och transpersoner.