Skyddsåtgärder för att inte orsaka ohälsa eller olycksfall

Lyssna

Med utgångspunkt från riskbedömningen vidtas de skyddsåtgärder som behövs för att arbetet ska kunna bedrivas utan att orsaka ohälsa eller olycksfall.

Skyddsåtgärder kan omfatta såväl organisatoriska som tekniska kontrollåtgärder. Vaccinationer och immunitetskontroller är också förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra, alternativt begränsa risker vid hantering av smittämne.

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, centrifugkoppar, pipetter och personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd utgör primära barriärer som förhindrar eller begränsar att den som hanterar smittämnen exponeras.

Mer om primära barriärer

Sekundära barriärer karakteriseras av hur byggnader, ventilation, avlopps- och avfallshantering utformas och konstrueras i syfte att förhindra oavsiktlig spridning till omgivning/miljö. Dessa anordningar är anpassade till den skyddsnivå på laboratoriet som hanteringen av smittämnet kräver.

Figur 1. Exempel på primära och sekundära barriärer i ett mikrobiologiskt laboratorium.

Schematisk bild över primära och sekundära barriärer i ett mikrobiologiskt laboratorium

Läs mer