Inneslutningen åstadkoms med en kombination av skyddsåtgärder i form av såväl primära och sekundära barriärer som organisatorisk åtgärder och arbetsrutiner. Internationellt förekommer flera olika beteckningar för skyddsnivå på laboratorier, där de vanligaste beteckningarna är:

  • Biosafety level (BSL)
  • Physical containment level (PCL)
  • Containment level (CL)
  • Protection level eller physical level (P).

Laboratorier för arbete med smittämnen delas in i fyra skyddsnivåer, 1 till 4, där 1 utgör den lägsta skyddsnivån och 4 den högsta. Arbete vid respektive skyddsnivå regleras enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4. Vid osäkerhet om skyddsnivå ska den högre skyddsnivån väljas till dess det har klarlagts att den lägre skyddsnivån är tillräcklig. Bedöms arbetet medföra allvarlig hälsorisk ska minst skyddsnivå 3 tillämpas.

Nedan följer exempel på skyddsåtgärder som kan förknippas med laboratorier i de olika skyddsnivåerna.

Skyddsnivå 1

Den lägsta nivån. Inga tillträdesrestriktioner finns och lokaliseringen behöver inte vara isolerad.

Skiss över laboratorium på skyddsnivå 1

Skyddsnivå 2

Arbetet sker i avgränsad lokal som är uppmärkt med skylt för smittrisk. Personer med tillträde bär lämplig skyddsklädsel och informeras om riskerna. Laboratoriet har tillgång till autoklav (1) och potentiellt smittförande avfall (2) särskiljas, se bilden nedan. Beroende på riskbedömning kan det även finnas behov av användning av mikrobiologisk säkerhetsbänk (3).

Skiss över laboratorium på skyddsnivå 2. Siffror på bilden motsvarar siffror i texten.

Skyddsnivå 3

Laboratoriet är försett med observationsfönster och lokaliseringen är isolerad. Inpassagen hålls låst och strikta tillträdesregler (1) råder, se bilden nedan. Vältäckande skyddskläder (2) bärs och skor byts vid in- och utpassering. Beroende på riskbedömning eller om arbete sker med luftburen smitta så HEPA-filtreras frånluft, ingång sker via luftsluss och lokalen har undertryck gentemot omgivningen vilket skapar ett riktat luftflöde (3). Autoklav (4) finns inom det kontrollerade utrymmet och om det finns risk att smittämnen kommer ut i avloppet så desinfekteras även avloppsvattnet.

Skiss över laboratorium på skyddsnivå 3. Siffror på bilden motsvarar siffror i texten.

Skyddsnivå 4

Den högsta skyddsnivån. Personalen arbetar iförd en tät skyddsdräkt (1) där lufttillförseln sker via slangar (2) från taket vilket skapar ett övertryck i skyddsdräkten, se bilden nedan. Lokalen är fysiskt isolerad och både till- och frånluft HEPA-filtreras (3). Allt avloppsvatten (4) värmeinaktiveras och dubbelsidig autoklav finns inom det kontrollerade området.

Vid Folkhälsomyndigheten finns Nordens enda skyddsnivå 4-laboratorium.

Skiss över laboratorium på skyddsnivå 4. Siffror på bilden motsvarar siffror i texten.

Läs mer