Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Folkhälsomyndigheten tog över detta uppdrag från Socialstyrelsen den 1 juli 2015.

Nationell samverkansgrupp

Som en del i arbetet har en nationell samverkansgrupp bildats där berörda myndigheter är representerade. Samverkansgruppens funktion är att stödja sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

I samverkansgruppen ingår 21 myndigheter och organisationer och gruppens arbete utgår ifrån en gemensamt framtagen instruktion. Deltagare är: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Dessutom är Sveriges Kommuner och Landsting och Programråd Strama adjungerade till samverkansgruppen.

Samverkansgruppen har bland annat medverkat till att ta fram en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som publicerades av Socialstyrelsen mars 2015 i samverkan med Jordbruksverket. Handlingsplanen är ett underlag för de nationella myndigheternas arbete. En kommunikationsstrategi för myndigheternas kommunikation har också tagits fram. Såväl handlingsplanen som kommunikationsstrategin ingick i det tidigare regeringsuppdraget till Socialstyrelsen avseende samverkansfunktionen.

Nationellt antibiotikaforum

Samverkansgruppen arrangerar en gång om året ett nationellt antibiotikaforum för en bred dialog och för att inventera behov och utbyta information med berörda intressenter inom området.

Nationell grupp för vårdhygienfrågor

En nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan har bildats år 2013.