Deklaration av ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC)

Vid extraordinära händelser kan WHO deklarera ett "internationellt hot mot människors hälsa" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). En deklaration innebär att WHO bedömer att det finns risk för internationell spridning av ett smittämne eller annat farligt ämne och att det finns behov av samordnade åtgärder. Deklarationen medför att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer.

Rådgivande expertkommitté

WHO:s generaldirektör beslutar om en händelse ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa. Till sin hjälp ska generaldirektören höra en expertkommitté. Generaldirektören sammankallar expertkommittén som har i uppdrag att ge råd samt förslag på tillfälliga rekommendationer. Medlemmarna i kommittén väljs ut från en expertpool som bland annat består av representanter utnämnda av WHO:s medlemsstater. Minst en medlem i kommittén bör vara en expert utsedd från det land/de länder där händelsen inträffat.

Tillfälliga rekommendationer

De tillfälliga rekommendationerna kan bestå av åtgärder riktade till de drabbade länderna och/eller andra länder i syfte att förhindra eller minska den internationella spridningen med minsta möjliga inskränkningar i den internationella trafiken. De tillfälliga rekommendationerna upphör automatiskt efter tre månader men kan förlängas. Beslut om att förlänga rekommendationerna fattas av WHO:s generaldirektör med stöd av expertkommittén. Expertkommittén sammanträder och ger råd till generaldirektören under hela händelsen samt vid beslut om att händelsen kan deklareras som avslutad.

Deklarerade händelser

Möjligheten att deklarera ett internationellt hot mot människors hälsa följer av bestämmelserna i det internationella hälsoreglementet (IHR) som trädde i kraft 2007.

WHO har deklarerat följande utbrott som ett internationellt hot mot människors hälsa:

Influensapandemi A(H1N1) 25 april 2009 – 10 augusti 2010
Polio 5 maj 2014 – pågående
Ebola 8 augusti 2014 – 29 mars 2016
Zika 1 februari 2016 – 18 november 2016

Läs WHO:s information om IHR och PHEIC

Vad gör Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget internationellt och analyserar konsekvenserna för svenskt vidkommande. Vid större internationella utbrott följer myndigheten händelseutvecklingen och håller sig uppdaterad om rekommendationer från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC samt från aktörer som USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Utifrån dessa rekommendationer och rådande kunskapsläge kan myndigheten ta fram nationella handläggningsrekommendationer som vägledning för vårdgivare vid handläggning av misstänkta sjukdomsfall i Sverige.

Läs mer

Ebolautbrott (Västafrika 2014-2016)

Zikavirusutbrott (Nord- och Sydamerika 2015-)

Gå till toppen av sidan