Underrättelseskyldighet

Lyssna

Alla kommuner, regioner och myndigheter som får information om en misstänkt eller konstaterad händelse som kan innebära ett internationellt hot mot människors hälsa, ska omedelbart underrätta tjänsteman i beredskap på Folkhälsomyndigheten. Den här underrättelseskyldigheten innebär inte någon förändring i respektive myndighets ansvar att hantera händelsen och vidta åtgärder.

Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses en risk för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

Vad ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten?

Till Folkhälsomyndigheten ska rapporteras fall av händelser som misstänks utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, exempelvis smittsamma sjukdomar, utsläpp av kemikalier och radionukleära ämnen eller annan händelse som kan påverka människors hälsa av okänd orsak.

För att avgöra om en händelse kan misstänkas utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa kan följande frågeställningar tjäna som stöd:

 • Är inverkan på människors hälsa allvarlig?
 • Är händelsen ovanlig eller oväntad?
 • Finns det en betydande risk för internationell spridning?
 • Finns det en betydande risk/behov för restriktioner inom internationellt resande och handel?

Anmäl alltid en händelse som uppfyller någon av dessa frågeställningar.

Dessutom ska vissa specifika sjukdomar alltid rapporteras

 • sars
 • smittkoppor
 • polio
 • pest
 • kolera
 • gula febern
 • mänsklig influensa orsakad av ny subtyp
 • virala hemorragiska febrar (dock ej sorkfeber)
 • West Nile-feber

Vad ska rapporten innehålla

Rapporten till Folkhälsomyndigheten ska innehålla information om:

 • Smittämne eller annat ämne som händelsen gäller
 • Epidemiologiska uppgifter av betydelse för att kunna bedöma behovet (t.ex. vilka som drabbats, om de tillhör en särskild grupp, när, var, hur många, symtom etc.)
 • Risk för spridning
 • Vidtagna åtgärder för att förhindra spridning
 • Vilka myndigheter och övriga aktörer som har kontaktats
 • Övriga uppgifter om särskilda lokala förhållanden av betydelse (t.ex. större evenemang som pågår i regionen)
 • Vilken kommun/region/myndighet som lämnar rapporten
 • Kontaktuppgifter till den som lämnar rapporten och till ansvarig funktion/person inom kommunen/region/myndigheten.

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för IHR

Folkhälsomyndigheten är utsedd till nationell kontaktpunkt för IHR från och med den 1 Juli 2015. Alla rapporterade misstankar bedöms av Folkhälsomyndigheten i samarbete med berörda myndigheter. Med hjälp av fyra frågor och ett bedömningsschema avgör Folkhälsomyndigheten om ett internationellt hot mot människors hälsa föreligger och rapporterar i sådana fall detta vidare till WHO inom 24 timmar. Folkhälsomyndigheten har även en skyldighet att återkoppla och informera berörda myndigheter, kommuner och regioner om vilka åtgärder som har vidtagits.