Hälsodeklaration vid hot mot människor hälsa

Lyssna

I Sverige har vi valt att kräva hälsodeklaration under vissa omständigheter. Hälsodeklarationen syftar till att tidigt upptäcka och hantera hot mot människors hälsa.

När ska hälsodeklarationen användas?

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomst till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen i de fall:

  • befälhavaren har anledning att anta att ett smittämne eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord (gäller även flygplan),
  • fartyget kommer från en hamn i ett område som av Folkhälsomyndigheten har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden (gäller även flygplan),
  • det ombord på fartyget finns en person som har drabbats av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen.

Första och andra punkten gäller även befälhavare på flygplan, men de lämnar information till Tullverket. Uppgifterna ska också lämnas till smittskyddsläkaren samt till Folkhälsomyndigheten i dess egenskap av nationell kontaktpunkt för det internationella hälsoreglementet (IHR).

Blankett för hälsodeklaration

En särskild blankett framtagen av WHO kan användas som underlag för hälsodeklarationen.

Hälsodeklaration för fartyg finns på sidan 56-57 i publikationen International Health Regulations (2005) Third Edition på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida.

Hälsodeklaration för fartyg (who.int) (på engelska)

Hälsodeklaration för flyg finns på Internationella civila luftfartsorganisationen hemsida (ICAO).

Hälsodeklaration för flyg (icao.int) (på engelska)

Blankett för kontaktspårning

Vid misstanke om ett internationellt hot mot människors hälsa ombord på ett flygplan finns det möjlighet för Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare att begära att befälhavaren samlar in kontaktuppgifter till passagerarna för att underlätta smittspårning.

Blankett för kontaktspårning (cdn.who.int)