I Sverige har Folkhälsomyndigheten utsett 53 kommuner som har rätt att utfärda saneringsintyg efter inspektion. Vilka kommuner som får utfärda saneringsintyg för fartyg, intygets utformning, i vilka fall ett fartyg ska uppvisa ett sådant intyg och till vilken myndighet saneringsintyget ska lämnas in, finns angivet i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Det finns även en vägledning för utfärdande av saneringsintyg för fartyg för att stödja de kommuner som har ansvar för att utfärda saneringsintyg:

Saneringsintyg för fartyg

När krävs ett saneringsintyg?

Fartyg i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg som bekräftar att fartyget är fritt från smittämnen eller andra farliga ämnen.
Intygen har en giltighetstid på sex månader och ska därefter förnyas. Befälhavaren för ett fartyg ska för Kustbevakningen eller Tullverket kunna visa upp ett saneringsintyg vid ankomst till första svenska hamn. Om befälhavaren inte kan göra det är Kustbevakningen eller Tullverket skyldiga att underrätta kommunen. Kommunen kan då göra en inspektion för att säkerställa att det på fartyget inte finns ämnen som utgör ett hot mot människors hälsa. Kommunen är, precis som andra myndigheter, skyldig att underrätta Folkhälsomyndigheten om de misstänker ett hot mot människors hälsa.

Blankett för saneringsintyg

Kommunerna ska använda den officiella blanketten som kan fyllas i elektroniskt.

Blankett för saneringsintyg för fartyg, B25155 (PDF, 280 kB)

Kommunerna kan tillsammans med den officiella blanketten även använda blanketten nedan:

Evidence report form

Läs mer

Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates (who.int)