Saneringsintyg för fartyg

Lyssna

Saneringsintyg används för att förebygga, upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa. Det syftar även till att minska risken för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller som kan utgöra ett hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten utsett 53 kommuner som har rätt att utfärda saneringsintyg efter inspektion. Vilka kommuner som får utfärda saneringsintyg för fartyg, intygets utformning, i vilka fall ett fartyg ska uppvisa ett sådant intyg och till vilken myndighet saneringsintyget ska lämnas in, finns angivet i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa HSLF-FS 2015:8

Det finns även en vägledning för utfärdande av saneringsintyg för fartyg för att stödja de kommuner som har ansvar för att utfärda saneringsintyg. Den heter "Saneringsintyg för fartyg – Vägledning" och finns att läsa längre ned på sidan.

När krävs ett saneringsintyg?

Fartyg i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg som bekräftar att fartyget är fritt från smittämnen eller andra farliga ämnen.
Intygen har en giltighetstid på sex månader och ska därefter förnyas. Befälhavaren för ett fartyg ska för Kustbevakningen eller Tullverket kunna visa upp ett saneringsintyg vid ankomst till första svenska hamn. Om befälhavaren inte kan göra det är Kustbevakningen eller Tullverket skyldiga att underrätta kommunen. Kommunen kan då göra en inspektion för att säkerställa att det på fartyget inte finns ämnen som utgör ett hot mot människors hälsa. Kommunen är, precis som andra myndigheter, skyldig att underrätta Folkhälsomyndigheten om de misstänker ett hot mot människors hälsa.

Blankett för saneringsintyg

Kommunerna ska använda den officiella blanketten för saneringsintyg som finns på sidan 129-130 (Annex 1) i Världshälsoorganisationens (WHO) Handbok för inspektion av fartyg och utfärdande av saneringsintyg.

Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates (who.int)

Kommunerna kan tillsammans med den officiella blanketten även använda blanketten Evidence report form. Blanketten finns att tillgå på sidan 141-142 (annex 8) i Handbok för inspektion av fartyg och utfärdande av saneringsintyg.

Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates (who.int)

Publikation