Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion

Rotavirus förekommer globalt och kan ge upphov till en ibland allvarlig diarrésjukdom. I första hand drabbas barn, och utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Rotavirus (barndiarré). Rotavirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund Rotavirus förekommer globalt och är i låginkomstländer den vanligaste orsaken till diarré hos barn, med stor dödlighet som följd. I Sverige är det den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré men dödsfall är mycket ovanliga. Utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Vad orsakar rotavirus och hur sprids den?

Rotavirus är det vanligast diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige. Liksom andra virus kan rotavirus inte föröka sig utanför den levande organismen. Människan är troligen reservoar för de undergrupper, A och C, som förekommer i Sverige.

Virus utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar, och smittspridningen sker huvudsakligen från person till person. Man är smittsam under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.

Inkubationstiden är ett till tre dygn.

Symtom och komplikationer

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt fyra till sex dygn.
Återinsjuknanden ses ibland.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom molekylärbiologiska metoder eller genom påvisande av virusantigen i avföring.

Det finns inte någon specifik behandling. Sjukdomen är självläkande. För att motverka uttorkning är det viktigt att man dricker kontinuerligt i små mängder. Små barn kan behöva ges vätska med sked. Någon gång kan vätskebehandling behöva ges i dropp.

Förebyggande åtgärder

Noggrann hygien är viktigt för att förhindra vidare spridning.

Ett vaccin för barn finns tillgängligt och vaccinationen erbjuds idag i vissa regioner. Från och med den 1 september 2019 ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Åtgärder vid inträffade fall

Infektion med rotavirus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Rotavirus

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Välj analysmetod

Sammanställning rotavirusdiagnostik

Gå till toppen av sidan