Coronavirus

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Inkubationstid för covid-19

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

Symtom på covid-19

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

De symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Listan över symtom kan komma att justeras efterhand. Vi uppdaterar informationen om covid-19 i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer, i den vetenskapliga litteraturen och/eller från WHO.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Läs mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Så länge är man sjuk av covid-19

De flesta personer som får lindriga sjukdomssymtom blir friska efter bara några dagar upp till ett par veckor men för en del kan det ta betydligt längre tid, veckor till månader, innan man känner sig frisk igen. Det är för tidigt att säga om man kan få kroniska besvär.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det också ofta lång tid innan man känner sig helt återställd.

Sjukdomen drabbar väldigt olika och det verkar som att hos vissa kan diffusa symtom hålla i sig under lång tid. Vid kraftigare infektioner förekommer också att man kan bli mycket trött under en längre tid efteråt.

Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du har haft mera uttalade symtom gäller stanna hemma minst 14 dagar sedan insjuknandet och om du tillhör gruppen som varit allra sjukast, ska det göras en individuell bedömning av behandlande läkare.

Här finns mer information om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Symtom som lätt hosta, lukt- och smakbortfall kan hänga kvar efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion.

Den kunskap vi har om hur länge covid-19 varar, kommer från WHO:s rapport Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Så länge smittar man

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri.

Om du har haft mera uttalade symtom och vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Om du tillhör gruppen som varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Om du som symtomfri provtagits kan du bedömas som smittfri först sju dagar efter positivt prov. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen. Det är viktigt att tänka på att du fortsatt behöver följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Kan man bli smittad flera gånger?

Den som har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 har också ett visst skydd mot en ny infektion. Det kan innebära att en person som blir utsatt för viruset igen inte får några symtom eller får mildare symtom än vid det första tillfället.

Eftersom det nya coronaviruset endast har studerats under några månader vet vi fortfarande inte hur länge man har ett skydd mot sjukdomen. I dagsläget bedömer vi att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Med ökad kunskap kan denna rekommendation komma att uppdateras.

Även om man har gjort ett test som visar att man har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19, behöver man fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

Läs på sidan Skydda dig och andra från smittspridning

Vaccin och behandling mot covid-19

Det finns i nuläget inget vaccin eller godkänt läkemedel mot covid-19. Den behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Det pågår ett arbete, både internationellt och i Sverige, för att undersöka olika typer av läkemedelsbehandlingar och för att försöka ta fram ett vaccin. I det arbetet deltar även Läkemedelsverket i samarbete med läkemedelsmyndigheter i Europa och andra länder.

Läs mer om Läkemedelsverkets arbete.

Dödligheten till följd av covid-19

Internationellt uppskattar man att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider. Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder: ju äldre man är, desto högre är risken. Det finns endast ett fåtal publicerade vetenskapliga studier om dödligheten, varför kunskapsläget kan komma att ändras.

Folkhälsomyndigheten har gjort en studie om dödligheten till följd av covid-19 i Stockholms län, och kommit fram till att den är i genomsnitt 0,6 procent. I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år.