Från vaccinutveckling till vaccination mot covid‑19

Innan vaccinationer mot covid-19 kan börja behöver Sverige ha tillgång till vaccin mot covid-19. Detta sker i flera steg:

  • EU-kommissionen sluter avtal med läkemedelsföretag som utvecklar och producerar vacciner. Det pågår en utveckling av flera olika varianter av vacciner samtidigt.
  • Läkemedelsföretagen ansöker om att vaccinerna ska bli godkända för användning i EU när de har testats och utvärderats enligt rådande regelverk.
  • Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i EU-kommissionens gemensamma upphandlingar av vacciner och beslutar i samråd med Folkhälsomyndigheten vilka vacciner Sverige slutligen tar in.
  • Parallellt med utvecklingen av vaccinationer pågår förberedelser för införsel, logistik, transporter, nationell lagring och för hur man så småningom ska genomföra vaccinationerna.

Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer.

Vaccin efter behov

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först.

Utifrån dagens kunskapsläge och erfarenhet skulle prioriteringsordningen se ut så här:

  • Personer som är 70 år och äldre, samt personer med bakomliggande tillstånd som ofta förekommer vid allvarlig covid-19-sjukdom, bör prioriteras att erbjudas vaccination mot covid-19. Här kan du läsa mer om riskgrupperna.
  • Utöver detta bör personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19 prioriteras för att erbjudas vaccination mot covid-19, för att förebygga smittspridning och sjukdom.
  • Därefter kan övriga delar av befolkningen från 18 års ålder och uppåt vara aktuella att erbjudas vaccination.

Dessa prioriteringar kan också påverkas av vilka vacciner som blir tillgängliga och hur vaccinerna fungerar.

Lagändring för att underlätta uppföljningen av vaccinationer

För att underlätta uppföljningen av säkerheten, effekterna och täckningsgraden av vaccinationerna, ska covid-19-vaccinationer införas i det nationella vaccinationsregistret. För detta krävs en lagändring som regeringskansliet bereder, samt tekniska anpassningar av rapporteringssystemen, ett arbete som pågår i samverkan med regionerna just nu.

Läs mer

Frågor och svar om vacciner och vaccinationer

Folkhälsomyndighetens delredovisning av regeringsuppdraget Nationell plan för vaccination mot covid-19, som lämnades in till regeringen 31 augusti 2020 (PDF, 1014 kB)

Folkhälsomyndighetens stöd för pandemiplanering