Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor. Här hittas mer information om övervakning och tolkning av VOC.

Totalt påvisade fall med VOC 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering uppdelat efter smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) utifrån fallets anmälan fram till och med 2021-07-21.

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive VOC totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt.
SmittlandB.1.1.7 (alfa)B.1.1.7+E484KB.1.351 (beta)P.1 (gamma)B.1.617.2 (delta)
Sverige 53014 284 2120 132 2141
Utomlands 480 2 24 11 270
Uppgift saknas 15356 95 487 54 574
Totalt antal 68872 383 2635 197 3012

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka då fallen anmälts sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas inte den senaste hela veckans data eftersom ett fåtal sekvenseringar hittills rapporterats. Dataunderlaget för tabell 2 och figur 1 är ofullständiga för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Tabell 3 visar totalantalet fall till och med onsdag innevarande vecka av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av VOC per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–28 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)Antal påvisade B.1.1.7 E484KAntal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)Totalt antal helgenomsekvenseradeAndel helgenomsekvenserade av bekräftade fall (%)
5 1058 0 85 5 0 3596 18
6 2304 0 173 5 0 4934 23
7 3087 0 207 9 0 5901 25
8 4393 4 209 9 0 6972 26
9 4714 3 157 6 0 6703 24
10 6146 14 248 6 0 8015 28
11 5569 30 269 9 0 7388 22
12 6692 32 333 15 0 8494 22
13 3661 26 263 6 3 5274 14
14 3802 14 137 3 5 5018 12
15 3600 13 90 6 9 4727 12
16 3401 18 109 4 12 4281 12
17 3374 32 67 0 8 4400 12
18 3770 32 70 5 9 4240 13
19 2994 15 59 13 22 3275 13
20 2773 35 48 8 30 3074 17
21 1556 24 29 13 44 1829 23
22 1585 23 15 31 225 2128 23
23 1443 32 8 14 570 2312 53
24 1099 12 7 10 557 1793 63
25 743 16 6 10 472 1365 69
26* 371 4 2 3 639 1095 59
27* 97 2 0 2 320 446 30
28* 10 0 0 0 59 73 4

* Ofullständigt rapporterade veckor.
** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk tillhörighet inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med VOC av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-27 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Diagrammet visar även antalet fall totalt sett. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för vecka 25 och 26 och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

* Observera att dataunderlaget är ofullständigt för vecka 26 och 27 och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av VOC per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)Antal påvisade B.1.1.7 E484KAntal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenomsekvenserade*
Blekinge 621 0 2 0 103 155 881
Dalarna 1355 4 180 2 16 300 1857
Gotland 203 0 7 0 24 55 289
Gävleborg 2113 2 28 4 17 1418 3582
Halland 3228 10 40 1 80 570 3929
Jämtland Härjedalen 679 5 17 0 4 233 938
Jönköping 2183 6 19 4 44 350 2606
Kalmar 2123 1 24 0 36 181 2365
Kronoberg 1078 2 20 0 207 215 1522
Norrbotten 1288 0 7 0 3 473 1771
Skåne 7942 68 96 3 250 9373 17732
Stockholm 16770 114 593 74 709 3184 21444
Sörmland 2345 1 42 68 6 206 2668
Uppsala 1204 8 64 1 19 191 1487
Värmland 931 1 113 0 1164 409 2618
Västerbotten 3494 0 3 0 30 786 4313
Västernorrland 1429 3 10 0 5 437 1884
Västmanland 1144 3 96 2 64 1059 2368
Västra Götaland 15398 154 1144 31 98 7078 23903
Örebro 2263 1 100 5 65 726 3160
Östergötland 1081 0 30 2 68 361 1542
Total 68872 383 2635 197 2984 27760 102831

* Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk tillhörighet inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 5

Läs mer