ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Den 6 september 2021 nedgraderade ECDC alfavarianten (B.1.1.7) samt B.1.1.7 med mutationen E484K och kategoriseras inte längre som virusvarianter av särskild betydelse. Tillsvidare redovisas dock även fortsatt antalet fall per vecka här.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Mer om övervakning och tolkning av VOC

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering, uppdelat efter angivet smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) fram till och med onsdag innevarande vecka.

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive virusvariant av särskild betydelse totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt.
SmittlandAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**
Sverige 56 425 2 219 143 35 371
Utomlands 547 24 11 4 287
Uppgift saknas 15 606 514 57 6 992
Total 72 578 2 757 211 46 650

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.121.

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas inte den senaste hela veckans data eftersom ett fåtal sekvenseringar hittills rapporterats. Dataunderlaget för tabell 2 och figur 1 är ofullständiga för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Tabell 3 visar totalantalet fall till och med onsdag innevarande vecka av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–46 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)**Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)***Totalt antal helgenom-sekvenserade****Andel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
5 1 121 90 6 3 617 18
6 2 338 175 5 4 956 23
7 3 320 223 10 5 920 25
8 4 458 216 10 7 020 26
9 4 716 157 6 6 716 24
10 6 161 248 6 8 061 28
11 5 631 287 9 7 710 23
12 6 724 333 15 8 520 22
13 3 693 270 6 17 5 308 14
14 3 999 140 3 15 5 226 13
15 3 734 92 7 21 4 869 12
16 3 509 115 4 22 4 398 12
17 3 516 68 0 18 4 535 13
18 4 060 78 5 15 4 528 13
19 3 276 64 13 29 3 607 14
20 3 383 71 9 39 3 754 21
21 1 943 39 13 60 2 219 28
22 1 748 15 31 248 2 296 25
23 1 510 8 14 575 2 356 54
24 1 232 8 10 560 1 921 67
25 828 7 10 483 1 447 73
26 522 2 5 757 1 371 73
27 263 1 3 841 1 157 76
28 102 0 3 1 213 1 341 71
29 57 1 1 1 692 1 758 66
30 36 0 0 2 007 2 060 60
31 20 1 0 2 601 2 637 57
32 9 0 0 3 373 3 445 59
33 5 0 1 3 324 3 453 53
34 4 0 0 3 207 3 282 49
35 1 0 1 3 007 3 081 43
36 0 0 0 2 921 3 011 38
37 0 0 0 2 523 2 575 41
38 0 0 0 1 856 1 911 44
39 1 0 0 2 020 2 076 49
40 0 0 0 1 957 2 010 49
41 0 0 0 1 982 2 052 50
42 0 0 0 2 556 2 650 51
43 0 0 0 2 624 2 710 46
44* 0 0 0 2 068 2 143 42
45* 0 0 0 1 810 1 898 33
46* 0 0 0 48 50 1

* Ofullständigt rapporterade veckor.
** Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
*** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.121.
**** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-45 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Delta står nu för 100 procent av de typade fallen. Under första delen av 2021 var alfa den dominerande virusvarianten. Diagrammet visar även antalet fall totalt. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för de senaste veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

* Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa) *Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta) **Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenom-sekvenserade ***
Blekinge 688 2 0 638 184 1 512
Dalarna 1 571 198 2 1 282 398 3 451
Gotland 206 7 0 322 55 590
Gävleborg 2 297 29 4 1 516 1 554 5 400
Halland 3 244 40 2 1 586 650 5 522
Jämtland/ Härjedalen 755 17 0 522 274 1 568
Jönköping 2 475 24 4 1 594 558 4 655
Kalmar 2 125 24 0 1 384 224 3 757
Kronoberg 1 180 20 0 1 222 256 2 678
Norrbotten 1 379 7 0 755 543 2 684
Skåne 8 051 97 5 7 010 9 551 24 714
Stockholm 17 800 631 80 10 420 2 961 31 892
Sörmland 2 399 42 69 610 243 3 363
Uppsala 1 245 64 3 752 198 2 262
Värmland 1 019 123 0 2 515 475 4 132
Västerbotten 3 670 10 1 2 829 638 7 148
Västernorrland 1 605 12 0 791 507 2 915
Västmanland 1 301 99 2 2 738 1 245 5 385
Västra Götaland 16 207 1 181 32 5 513 7 340 30 273
Örebro 2 268 100 5 1 537 842 4 752
Östergötland 1 093 30 2 1 114 364 2 603
Total 72 578 2 757 211 46 622 29 060 151 228

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.121.
*** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Läs mer