Under vecka 5 till och med 13 användes typnings-PCR storskaligt i syfte att få en nationell överblick av förekomsten av virusvarianter av särskild betydelse. Övervakningen av dessa nationellt har från och med vecka 14 övergått till helgenomsekvensering, men typnings-PCR kan fortsatt användas utifrån regionala behov.

I tabellen och figuren nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. Antalet helgenomsekvenserade prover och prover där VOC påvisats presenteras per vecka fallen provtogs. Det finns en fördröjning från dess att fallet bekräftats och att provet kan analyseras med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken som rapporteras justeras i efterhand i den takt resultaten analyseras och registreras.

Tabell: Antal påvisade fall av VOC per vecka samt totalt antal och andel av alla bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering
VeckaAntal påvisade B.1.1.7Antal påvisade B.1.351Antal påvisade P.1Antal påvisade B.1.1.7 E484KTotalt antal helgenom-sekvenseradeAndel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
5 869 53 5 0 2 628 13,4
6 1 748 78 4 0 3 298 15,5
7 2 384 120 8 0 3 805 16,1
8 3 113 97 6 2 4 308 16,1
9 3 309 107 5 0 4 205 15,1
10 4 334 130 4 7 5 089 17,8
11 4 173 212 8 21 4 780 14,5
12 4 084 130 6 21 4 365 11,5
13* 2 196* 119* 2* 18* 2 445* 6,4*
14* 2 069* 43* 3* 4* 2 189* 5,3*
15* 1 521* 34* 2* 5* 1 604* 3,9*

*ofullständigt rapporterade veckor

Figur: Andel av fall som analyserats med helgenomsekvensering per vecka som påvisats med respektive VOC, vecka 5-15 2021.

Förekomst av varianterna B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.1.7 E484K och övriga genetiska typer bland  fall som analyserats med helgenomsekvensering vecka 5-15 2021. Sedan vecka 6 står B.1.1.7 för högst andel.

Se en fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på rapporterad genetisk grupp i SmiNet och sammanställningen ovan. Detta då data i SmiNet genereras genom rapportering av resultat från sekvenserande laboratorium, och alla dessa sekvenser var ej tillgängliga för analys vid sammanställning av data för rapporten.

Tidigare statistik över virusvarianter finns publicerad på vår webbplats.