Det gör vi genom att:

  • kartlägga förekomsten av VRI och antibiotikaresistenta bakterier
  • analysera och återrapportera utvecklingen
  • stödja implementering av kunskap i det förebyggande arbetet
  • verka för att det finns ett genomgripande och strukturerat arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg
  • verka för att smittspridning inom vård och omsorg uppfattas som oacceptabel.

Folkhälsomyndighetens strategi för arbete med vårdrelaterade infektioner och vårdhygien 2015 - 2018 (PDF, 225 kB)

Allmän information om vårdhygien

Den viktigaste arbetsuppgiften inom fältet vårdhygien är att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

I takt med den växande resistensproblematiken blir god vårdhygien ett verktyg för att förhindra smittspridningen av antibiotikaresistens.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) har vårdgivarna och huvudmännen ansvaret att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard. För att alla vårdtagare ska kunna erbjudas en vård med god hygienisk standard förutsätts att huvudmännen har tillgång till vårdhygienisk kompetens, att lokaler och utrustning är ändamålsenliga samt att det finns en god planering och organisation.

Som stöd i huvudmännens arbete för en god vårdhygienisk standard finns landets Vårdhygienenheter med hygiensjuksköterskor och hygienläkare och stödfunktioner såsom mikrobiologiska laboratorier och medicintekniker.

Läs mer

Rena händer räddar liv

Nationell samverkansfunktion

Socialstyrelsen om patientsäkerhet

SKL om patientsäkerhet

Svensk förening för vårdhygien

Statens veterinärmedicinska anstalt om hygienregler

WHO om patientsäkerhet