Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Vård och omsorg är även högriskmiljöer för spridning av antibiotikaresistenta bakterier på grund av det höga antibiotikatrycket.

Vi arbetar för att begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Det gör vi genom att:

  • kartlägga förekomsten av VRI och antibiotikaresistenta bakterier
  • analysera och återrapportera utvecklingen
  • stödja implementering av kunskap i det förebyggande arbetet
  • verka för att det finns ett genomgripande och strukturerat arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg
  • verka för att smittspridning inom vård och omsorg uppfattas som oacceptabel.

Folkhälsomyndighetens strategi för arbete med vårdrelaterade infektioner och vårdhygien 2015 - 2018 (PDF, 225 kB)

Viktigast att förhindra smittspridning

Den viktigaste arbetsuppgiften inom fältet vårdhygien är att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. I takt med den växande resistensproblematiken blir god vårdhygien ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridningen av antibiotikaresistens.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) har vårdgivarna och huvudmännen ansvaret för att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard. För att alla vårdtagare ska kunna erbjudas en vård med god hygienisk standard förutsätts att huvudmännen har tillgång till vårdhygienisk kompetens, att lokaler och utrustning är ändamålsenliga samt att det finns en god planering och organisation.

Som stöd i huvudmännens arbete för en god vårdhygienisk standard finns landets vårdhygienenheter med hygiensjuksköterskor och hygienläkare, samt stödfunktioner såsom mikrobiologiska laboratorier och medicintekniker.

Andra källor till information om vårdhygien

Rena händer räddar liv

Nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens

Socialstyrelsen om patientsäkerhet

SKR om patientsäkerhet

Svensk förening för vårdhygien

Statens veterinärmedicinska anstalt om hygienregler

WHO om patientsäkerhet

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan