Uppdaterad 30 april 2019

Samlad rapport om psykisk hälsa och suicidprevention

Mycket har hänt under 2018 inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu en samlad rapport om utveckling på området, olika kunskapsstöd som myndigheten har publicerat och insatser på nationell nivå.

Folkhälsomyndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Under 2018 sammanfördes detta uppdrag med uppdraget att bygga upp och utveckla det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete. Nu publicerar vi en årlig lägesrapport om arbetet under 2018. Rapporten ger en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. 

Bild över framsidan av lägesrapporten 2018
Psykisk hälsa och suicidprevention - Lägesrapport 2018

– Med den här rapporten vill vi ge en samlad bild över utvecklingen och visa på bredden av de insatser som görs på nationell nivå, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Ur innehållet i lägesrapporten:

  • Nationell samordning av myndigheter och organisationer inom området psykisk hälsa sker genom olika samverkansgrupper med fokus både på psykisk hälsa och specifikt på suicidprevention.
  • Den tidigare nationella samordnaren inom området psykisk hälsa har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag för att stärka det förebyggande arbetet på lång sikt.
  • Vi presenterar den senaste statistiken om utvecklingen på området vad gäller psykisk hälsa och suicid utifrån olika datakällor såsom den nationella folkhälsoenkäten, undersökningen Skolbarns hälsovanor samt Socialstyrelsens hälsoregister.
  • Stora skillnader i förekomsten av psykisk ohälsa och positiv psykisk hälsa mellan olika grupper i samhället har presenterats i en kunskapssammanställning som Folkhälsomyndigheten tog fram under 2018.
  • En annan kunskapssammanställning om möjliga orsaker till ökningen av psykosomatiska besvär bland skolelever pekar på skolans och det förändrade arbetslivets betydelse.
  • Äldres psykiska hälsa var under 2018 fokus i nya kunskapsstöd om digital teknik för social delaktighet och om primärvårdens roll i arbetet med att förebygga suicid bland äldre.
  • Det suicidpreventiva arbetet är sektorsövergripande och flera nationella myndigheter och aktörer beskriver sitt arbete.
  • Den ideella sektorn har genom de medel som Folkhälsomyndigheten fördelat under året också haft möjlighet att utveckla sin verksamhet genom bl.a. ökade stödinsatser och utbildningar.

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention - Lägesrapport 2018

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information i form av fakta och kunskapsunderlag om psykisk hälsa.