Uppdaterad 27 februari 2020

Lägesrapport om psykisk hälsa och suicidprevention

Under 2019 har mycket hänt inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu den fjärde samlade rapporten om utvecklingen på området och arbetet på nationell nivå.

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom psykisk hälsa och suicidprevention bland annat ett uppdrag om nationell samordning. Inom ramen för detta har vi i uppgift att publicera årliga sammanfattande rapporter om utvecklingen och arbetet inom området. Nu publicerar vi den fjärde årliga lägesrapporten om arbetet under 2019. Rapporten ger en överblick över utvecklingen och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer på nationell nivå för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.

– Med den här rapporten vill vi ge en samlad bild över utvecklingen och visa på bredden av de insatser som görs och de kunskapsstöd som publicerats det senaste året, säger Johanna Ahnquist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ur innehållet i lägesrapporten: 

  • Vi presenterar den senaste statistiken om utvecklingen på området vad gäller psykisk hälsa och suicid utifrån olika datakällor såsom den nationella folkhälsoenkäten, undersökningen Skolbarns hälsovanor samt Socialstyrelsens hälsoregister.
  • Nationell samordning av myndigheter och organisationer inom området psykisk hälsa sker genom olika samverkansgrupper med fokus både på psykisk hälsa och specifikt på suicidprevention, och flera nationella myndigheter och aktörer beskriver sitt arbete under 2019.
  • Den ideella sektorn har genom de medel som Folkhälsomyndigheten fördelat under året också haft möjlighet att utveckla sin verksamhet genom bl.a. ökade stödinsatser och utbildningar.
  • Ett långsiktigt arbete mot stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa pågår och flera myndigheter har under 2019 tagit fram utbildningar i bemötande av personer med psykisk ohälsa och suicidproblematik.
  • Folkhälsomyndigheten har tagit fram en utbildning om psykisk hälsa och suicid till ledare inom olika verksamheter som anordnar aktiviteter för barn och unga.
  • Äldres psykiska hälsa var under 2019 fokus i nya kunskapsstöd och vid den suicidpreventiva dagen.

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019
Mer om psykisk hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats
Statistik om suicid