Uppdaterad 10 juni 2021

Statistik om suicid

Under 2020 dog 1 168 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Under 2020 dog 1 168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor och 6 var barn under 15 år. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas.

Figur som visar antal suicid totalt och uppdelat för män och kvinnor, i bakgrunden syns fler små gubbar som representerar varje suicid

Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2020 var män. I befolkningen 15 år eller äldre var suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) 20 för män och 8 för kvinnor. Suicidtalet för män och kvinnor tillsammans var 14.

Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder. Det högsta suicidtalet fanns bland män som var 85 år eller äldre. I denna grupp var suicidtalet 44 vilket är dubbelt så högt som bland män i de yngre åldersgrupperna. Det lägsta suicidtalet 2020 fanns bland kvinnor i samma åldersgrupp (85+ år) där siffran var knappt 4. Bland barn och unga (under 18 år) däremot är det ungefär lika många flickor som pojkar som dör i suicid. Läs mer om barn och suicid här. 

Eftersom suicidtalet beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet suicid. För män är då antalet suicid lägst i den äldsta åldersgruppen (42 män) och högst i åldersgruppen 45–64 år (290 män). Man kan också studera suicid i relation till det totala antalet dödsfall i varje åldersgrupp. Bland unga personer (15–29 år), som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 32 procent av alla dödsfall 2020. Motsvarande andel suicid för personer över 65 år var mindre än 1 procent.

Tabell som visar antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2020. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
ÅlderAntal mänAntal män per 100 000Antal kvinnorAntal kvinnor per 100 000
15–29 172 17,54 59 6,52
30–44 164 15,89 70 7,12
45–64 290 22,58 117 9,32
65–84 171 19,59 71 7,55
85+ 42 44,39 6 3,56

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera döds­fall används ett interna­tionellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diag­noskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyn­digheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Statistik om psykisk hälsa och ohälsa

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta statistik och information om den psykiska hälsan i Sverige.