Uppdaterad 5 juni 2020

Statistik om suicid

Under 2019 dog 1 269 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Under 2019 dog 1 269 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 873 män och 396 kvinnor. Ytterligare 319 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas. Av de som dog av suicid under 2019 var 5 barn under 15 år. 

Figur som visar antal suicid totalt och uppdelat för män och kvinnor, i bakgrunden syns fler små gubbar som representerar varje suicid

Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2019 var män. Det året dog sammanlagt 873 män och 396 kvinnor av suicid, vilket motsvarar 21 suicid per 100 000 för män och 9 suicid per 100 000 för kvinnor. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Sverige 2019 var 15. Högst suicidtal fanns bland män som var 85 år och äldre. I denna grupp var suicidtalet 33 vilket är dubbelt så högt som bland män i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år. Suicidtalet för kvinnor var högst i åldersgruppen 45–64 år. Eftersom suicidtalet beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet suicid. Antalet suicid är då lägst för män i den äldsta åldersgruppen, 31 stycken, medan åldersgruppen 45–64 år har flest fall av suicid, 274 stycken. Man kan också studera suicid i relation till det totala antalet dödsfall i varje åldersgrupp. Bland unga personer, som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 31 procent av alla dödsfall 2019. Motsvarande andel suicid för personer över 65 år var mindre än 1 procent.

Tabell som visar antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2019.

Tabell: Antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2019.
 ÅlderAntal mänAntal män
/100 000
Antal kvinnorAntal kvinnor
/100 000
15–29 år 169 17,1 92 10,1
30–44 år 185 18,2 92 9,5
45–64 år 274 21,5 130 10,4
65–84 år 210 24,4 68 7,3
85+ år 31 33,2 13 7,7

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera döds­fall används ett interna­tionellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diag­noskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyn­digheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Statistik om psykisk hälsa och ohälsa

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta statistik och information om den psykiska hälsan i Sverige.