Socialstyrelsen ansvarar för att registrera alla dödsfall i Sverige. Registreringen baseras på ett dödsorsaksintyg som är utfärdat av en läkare. För att klassificera dödsfall används ett internationellt klassifikationssystem, ICD-10. I ICD-10 skiljer man på säkra och osäkra suicid. När det är uppenbart att avsikten har varit att ta sitt liv används någon av diagnoskoderna X60X84 (avsiktlig självdestruktiv handling). Dessa suicid kallas ibland för säkra suicid. När man inte kan fastställa om dödsfallet var en olyckshändelse eller suicid ges någon av diagnoskoderna Y10Y34 (skadehändelser med oklar avsikt). Ibland benämns dessa dödsfall som osäkra eller oklara suicid. Suicidtalen kan presenteras på olika sätt. Antingen genom att redovisa enbart säkra suicid eller genom att redovisa osäkra och säkra suicid sammanslaget. Om inget annat anges presenterar Folkhälsomyndigheten enbart statistik för säkra suicid.

Suicid i Sverige

Under 2016 dog 1134 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Suicidtalet år 2016 var högst för män i åldersgruppen över 65 och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 år.

Antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper. År 2016.
MänKvinnor
Ålder Antal Antal/100 000 Antal Antal/100 000
<15 år 2 0,2 3 0,4
15–24 år 70 11,5 36 6,4
25–44 år 233 17,6 91 7,2
45–64 år 271 21,8 125 10,3
65– år 207 22,9 96 9,1
Totalt 783 16 351 7

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Läs mer

Utvecklingen över tid

Metoder för suicid

Suicidförsök

Suicidtankar

Suicid i världen