Uppdaterad 12 juni 2019

Statistik om suicid

Under 2017 dog 1189 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Under 2017 dog 1189 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 841 män och 348 kvinnor. Ytterligare 355 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas. Av de personer som dog av suicid under 2017 var 7 personer barn under 15 år.

Antal suicid 2017, män och kvinnor
Antal suicid 2017

Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2017 var män. Det året dog sammanlagt 838 män och 344 kvinnor av suicid, vilket motsvarar 20 suicid per 100 000 för män och 8,3 suicid per 100 000 för kvinnor. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Sverige 2017 var 14. Högst suicidtal fanns bland män som var 85 år och äldre. I denna grupp var suicidtalet 47 vilket är tre gånger högre än bland män i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år. Även för kvinnor var suicidtalet högst i den äldsta åldersgruppen. Eftersom suicidtalet beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet suicid. Antalet suicid är då lägst i den äldsta åldersgruppen, 65 stycken, medan åldersgruppen 45–64 år har flest fall av suicid, 375 stycken. Man kan också studera suicid i relation till det totala antalet dödsfall i varje åldersgrupp. Bland unga personer, som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 28 procent av alla dödsfall 2017. Motsvarande andel suicid för personer över 65 år var mindre än 1 procent.

Antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2017.

 MänKvinnor
Ålder Antal Antal/100 000 Antal Antal/100 000
15–29 år 156 16,0 70 7,7
30–44 år 169 17,2 68 7,3
45–64 år 256 20,4 119 9,7
65–84 år 214 25,8 65 7,2
85+ år 43 47,3 22 13,0

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera döds­fall används ett interna­tionellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diag­noskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyn­digheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Statistik om psykisk hälsa och ohälsa

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta statistik och information om den psykiska hälsan i Sverige.