Uppdaterad 16 december 2021

Suicid bland barn i Sverige

Under 2000–2018 dog i genomsnitt 22 barn årligen i suicid i Sverige, ungefär lika många flickor som pojkar. Här sammanfattar vi resultaten från en forskningsstudie om självmord bland barn i Sverige 2000–2018 och presenterar resultat av Folkhälsomyndighetens egna analyser av registerdata om psykiatrisk vård bland barn som avled i suicid 2007–2020.

Omkring 22 barn dör årligen i suicid

I genomsnitt dog 22 barn i suicid i Sverige årligen under åren 2000–2018. Det var ungefär lika många flickor och pojkar. De flesta var mellan 13–17 år och använde våldsamma metoder, oftast hängning eller hopp framför fordon. Det visar en vetenskaplig svensk studie som baseras på data från Rättsmedicinalverket och inkluderar samtliga registrerade säkra suicid bland barn i Sverige under 2000–2018.

Hälften av flickorna fick psykiatrisk vård

För att fördjupa bilden av barn som dör i suicid har Folkhälsomyndigheten gjort kompletterande analyser utifrån data från Socialstyrelsens patient-, läkemedels- och dödsorsaksregister, där alla barn under 18 år som avled i suicid under perioden 2007–2020 ingick. Totalt hade 36 procent av barnen fått psykiatrisk vård året före sin död. Andelen var nästan dubbelt så hög bland flickorna (48 procent) som bland pojkarna (27 procent), se figur 1. Samma könsskillnad fanns för vård för suicidförsök, med 14 procent bland flickor och 7 procent bland pojkar. Bland barn i befolkningen i stort hade totalt 3 procent av flickorna och 3,7 procent av pojkarna fått psykiatrisk vård 2007–2020.

Figur 1. Andel barn under 18 år som vårdades i psykiatrin eller fick sjukhusvård för suicidförsök året före sin död.

beskiriver andel barn under 18 år som vårdades i psykiatrin eller fick sjukhusvård för sucidiförsök året före dödsfallet. 48 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna hade vårdats i psykiatrin meda  14 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna hade fått vård för suicidförsök året före sin död.

Uttag av antidepressiva hos vart fjärde barn

Drygt vart fjärde barn (27 procent) hade uttag av antidepressiva läkemedel året före dödsfallet. Även här var andelen högre bland flickor (38 procent) jämfört med pojkar (19 procent).

Faktablad med mer kunskap

Kunskapen om självmord bland barn i Sverige behöver öka, men det är svårt att regelbundet analysera utvecklingen eftersom det statistiska underlaget är begränsat. Ofta behöver man också använda data från flera år för att identifiera mönster och samband. I Folkhälsomyndighetens faktablad om suicid bland barn kan du läsa mer om resultaten från forskningsstudien och analyserna om psykiatrisk vård bland barn som avled i suicid 2007-2000. 

Suicid bland barn i Sverige

Registrering av dödsfall vid suicid och suicidförsök

För att klassificera dödsfall används ett internationellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diagnoskoderna för avsiktligt självdestruktiv handling (X60–X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Samma koder som ovan används för att registrera vård för avsiktligt självdestruktiv handling. Koderna X60–X84 omfattar då både vård för suicidförsök och vård för självskador utan suicidavsikt.

Läs mer