Uppdaterad 28 januari 2020

Regionala skillnader var suicid förekommer

Förekomsten av suicid varierar mellan olika delar av Sverige. I vissa län är suicidtalen nästan dubbelt så höga som i andra län, både för kvinnor och män.

Det genomsnittliga antalet suicid bland personer 15 år och äldre varierar ganska mycket från år till år mellan de olika länen. Exakt vad skillnaderna beror på är svårt att ge svar på då det troligen handlar om flera olika faktorer. Det kan gälla alltifrån socioekonomiska förhållanden till hur suicid utreds och registreras. Det finns också stora skillnader inom länen, både vad gäller suicidtal och socioekonomiska förutsättningar.

Karta över antal suicid (självmord) per 100 000, 15 år och äldre, fördelat på län, 2006/10–2015/19. Möjliga val: kön, åldersstandardiserat och kommunnivå.

Kartan är interaktiv. Du kan tex. ändra indelning från län till kommuner och visa suicidtalet uppdelat på kön. 

Suicid i olika typer av kommuner

För att analysera suicid på kommunnivå har vi valt att gruppera kommunerna efter de kommuntyper som presenteras på Tillväxtverkets webbplats (framtagna av Tillväxtanalys). I så kallade storstadskommuner var suicidtalen 2012–2016 i genomsnitt hälften så höga som i avlägset belägna landsbygdskommuner. Men bara för män. För kvinnor var suicidtalen i princip likartade oberoende av kommuntyp.

Antal suicid per 100 000 invånare för kvinnor och män, 15 år och äldre, uppdelat på kommuntyper. Suicidtalen är åldersstandardiserade och utgör ett genomsnittligt värde för perioden 2012–2016.

Antal suicid per 100 000 invånare för kvinnor och män, 15 år och äldre, uppdelat på kommuntyper. Suicidtalen är åldersstandardiserade och utgör ett genomsnittligt värde för perioden 2012–2016.
Källa: dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Under den senaste tioårsperioden har suicidtalen minskat något för män i samtliga kommuntyper, medan suicidtalen bland kvinnor har legat på samma nivå. Trenden att mäns, men inte kvinnors, suicidtal minskar kan ses även på nationell nivå.

Socioekonomiska skillnader

Det finns även socioekonomiska skillnader mellan kommuntyperna under perioden 2012–2016. Storstadskommuner hade lägre arbetslöshet, högre medianinkomst och färre med enbart förgymnasial utbildning jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner.

Andel av befolkningen med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå uppdelat på kommuntyper. Avser personer i åldern 25–74. År 2012–2016.

Andel av befolkningen med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå uppdelat på kommuntyper. Avser personer i åldern 25–74. År 2012–2016.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Genomsnittlig medianinkomst 2012-2016 bland kvinnor och män 20 år och äldre uppdelat på kommuntyper.

Genomsnittlig medianinkomst 2012-2016 bland kvinnor och män 20 år och äldre uppdelat på kommuntyper.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Varför suicidtalen skiljer sig åt mellan olika kommuntyper är oklart. Men mycket tyder på att socioekonomiska skillnader mellan olika regioner kan påverka. I serien Utblick folkhälsa har Folkhälsomyndigheten sammanfattat resultaten från en systematisk litteraturöversikt som i flera europeiska länder belyser sambandet mellan socioekonomiska förhållanden i olika regioner och förekomsten av suicid. Litteraturöversikten visar bl.a. att det finns ökad risk för suicid i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män.

Läs mer

Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden, Folkhälsomyndigheten

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten

Fler insatser kan förebygga självmord, Folkhälsomyndigheten 

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre, Folkhälsomyndigheten