Uppdaterad 14 januari 2020

Suicidförsök

Kvinnor vårdas oftare än män på sjukhus på grund av avsiktlig självdestruktiv handling och det är främst flickor i åldern 15–19 år som får vård. Statistiken omfattar både suicidförsök och skador utan suicidavsikt.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik fick totalt 6 802 personer i befolkningen (10 år och äldre) sjukhusvård till följd av ett självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling under 2019. Det motsvarar 75 personer per 100 000 invånare. Vårdtillfällena var fler (9 773) än antalet vårdade, vilket innebär att en del har vårdats på sjukhus för avsiktligt självdestruktiv handling mer än en gång.

Det finns stora skillnader i ålders- och könsfördelning bland de som vårdas för avsiktligt självdestruktiv handling. Unga personer och i synnerhet unga kvinnor vårdas i betydligt högre utsträckning jämfört med män och äldre personer. Andelen vårdade per 100 000 i befolkningen är 94 kvinnor och 56 män. Störst könsskillnader finns i gruppen 10–19 år där flickor vårdas fyra gånger så ofta som pojkar. År 2019 var det fler flickor i denna åldersgrupp som vårdades jämfört med 2018. Ur ett längre perspektiv har dock andelen vårdade minskat i alla åldersgrupper och bland båda könen sedan 2008 då andelen var som högst. Den minsta könsskillnaden finns i åldersgruppen 65–84 år där det är nästan lika många kvinnor som män som vårdas. Den enda åldersgruppen där fler män än kvinnor vårdas är bland personer som är 85 år eller äldre.

Förgiftningstillstånd är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för avsiktligt självdestruktiv handling. Totalt stod förgiftningar bakom 79 procent av männens och 86 procent av kvinnornas vårdtillfällen 2019.

Antal sjukhusvårdade personer per 100 000, avsiktlig självdestruktiv handling, kvinnor och män i olika åldersgrupper. År 2019.

Diagram suicidförsök 2019 män och kvinnor, alla åldrar

Källa: Patientregistret

Statistiken om avsiktlig självdestruktiv handling hämtas från Socialstyrelsens patientregister och omfattar diagnoskoderna X60–X84.

Självrapporterade suicidförsök 

Den nationella folkhälsoenkäten innehåller en fråga om suicidförsök. År 2020 svarade 5,2 procent av kvinnorna och 3,0 procent av männen att de någon gång försökt att ta sitt liv, i nästan alla fall för mer än ett år sedan. Högst andel som svarade att de gjort ett suicidförsök fanns i den yngsta åldersgruppen 16–29 år, 6,3 procent, och lägst andel fanns i den äldsta åldersgruppen, 65–84 år, 1,9 procent. 

Läs mer

Till dig som har självmordstankar, 1177

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar, Folkhälsomyndigheten

Nationella självskadeprojektet

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten