Uppdaterad 14 januari 2020

Suicidförsök

Kvinnor vårdas oftare än män på sjukhus på grund av avsiktlig självdestruktiv handling och det är främst flickor i åldern 15–19 år som får vård. Statistiken omfattar både suicidförsök och skador utan suicidavsikt.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik fick totalt 6 615 personer (10 år och äldre) vård på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling 2018. Detta motsvarar 73 personer per 100 000 invånare. Avsiktligt självdestruktiv handling kodas på samma sätt oavsett om personen har haft för avsikt att begå självmord eller inte. Det finns stora skillnader i ålders- och könsfördelning bland de som vårdas för avsiktligt självdestruktiv handling. Unga personer och i synnerhet unga kvinnor vårdas i betydligt högre utsträckning jämfört med män och äldre personer. Störst könsskillnader fanns bland personer under 20 år där 77 procent av de vårdade var flickor eller unga kvinnor. Vad köns- och åldersskillnaderna beror på är inte klart. Det kan innebära att suicidförsök och andra avsiktligt självdestruktiva handlingar är mer förekommande i dessa grupper, men det kan också bero på att dessa grupper söker vård i större utsträckning. Sannolikt finns ett mörkertal av personer som inte söker vård.

Antal sjukhusvårdade personer per 100 000, avsiktlig självdestruktiv handling, kvinnor och män i olika åldersgrupper. År 2018.

Bild över antalet suicidförsök per 100 000 invånare uppdelat på olika åldersgrupper och kön
Källa: Socialstyrelsen

Statistiken från Socialstyrelsen visar vidare att antalet vårdtillfällen var fler (9 318) än antalet vårdade patienter (6 615), vilket innebär att ett antal patienter vårdades för avsiktligt självdestruktiv handling vid mer än ett tillfälle under 2018. Förgiftningar stod bakom 84 procent av vårdtillfällena under 2018. Över tid har andelen av befolkningen som fått sjukhusvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling gradvis minskat. Under 2000-talet var andelen högst 2008, med 101 vårdade per 100 000 personer. Därefter har andelen gradvis minskat till 73 personer per 100 000 år 2018.

Statistiken om avsiktlig självdestruktiv handling hämtas från Socialstyrelsens patientregister och omfattar diagnoskoderna X60–X84.

Självrapporterade suicidförsök 

Den nationella folkhälsoenkäten innehåller en fråga om suicidförsök. År 2018 svarade 5,3 procent av kvinnorna och 3,6 procent av männen att de någon gång försökt att ta sitt liv, i nästan alla fall för mer än ett år sedan. Högst andel som svarade att de gjort ett suicidförsök fanns i den yngsta åldersgruppen 16–29 år, 7,2 procent, och lägst andel fanns i den äldsta åldersgruppen, 65–84
år, 2,0 procent. 

Läs mer

Till dig som har självmordstankar, 1177

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar, Folkhälsomyndigheten

Nationella självskadeprojektet

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten