Uppdaterad 14 januari 2021

Suicidtankar

13 procent av befolkningen uppger att de haft suicidtankar någon gång i livet. Fler unga personer och något fler kvinnor uppger att de har haft suicidtankar.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2020 var det 3,2 procent som uppgav att de haft suicidtankar under de senaste 12 månaderna. Högst andel som rapporterade suicidtankar fanns i den yngsta åldersgruppen (16–29 år), 7,3 procent jämfört med 1,1 procent i gruppen 65–84 år. Därutöver uppgav drygt 10 procent av befolkningen att de haft suicidtankar tidigare i livet. Sammanlagt var det alltså 13 procent av befolkningen som svarade att de haft suicidtankar någon gång i livet. Andelen bland kvinnor var 15 procent och bland männen 11 procent. 

Andel som övervägt att ta sitt liv

Nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Sedan 2016 skickas enkäten vartannat år till ett slumpmässigt urval av 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. I och med pandemin kommer enkäten även att skickas ut 2021. Svarsfrekvensen 2020 var 42 procent.

 

Läs mer

Till dig som har självmordstankar, 1177

Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre, Folkhälsomyndigheten

Fler insatser kan förebygga självmord, Folkhälsomyndigheten

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar, Folkhälsomyndigheten

Hur kan du hjälpa en person med självmordstankar? 1177