I uppdraget ingår att inom ANDT-området verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete. Vi ansvarar för en samlad verksamhetsrapportering på området, samt för förvaltning och vidareutveckling av de uppföljningssystem som behövs. Verksamheten ska utgöra ett stöd till strategisk planering och ANDT-förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå. Viktiga utgångspunkter är att främja jämlikhet och jämställdhet, liksom att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDT.

Även på området spel om pengar har vi i uppdrag att verka för samordning på nationell nivå. I uppdraget ingår också att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas, samt att driva befolkningsstudien Swelogs.

Genom tillsyn, tillsynsvägledning och tillståndsgivning bidrar vi till en god efterlevnad av den lagstiftning som berör alkohol och tobak. Vi bevakar och utreder behovet av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, och behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till olika projekt och organisationer på området alkohol, narkotika, dopnings, tobak och spel (ANDTS).

På de här sidorna hittar du mer information om vårt arbete inom ANDTS-området. Här finns även information om konsumtion, skadeverkningar och förebyggande arbete.

ANDT-uppföljning

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samlad uppföljning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Detta inkluderar ett uppföljningssystem med indikatorer, där vi tillhandahåller ett verktyg, Indikatorlabbet, för att tillgängliggöra data på webbplatsen andtuppfoljning.se.

Genom att successivt tillgängliggöra data och analyser av ANDT-utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå stödjer vi det strategiska arbetet med att följa upp och planera förebyggande insatser. Arbetet sker i nära samarbete med övrig folkhälsorapportering på myndigheten och många av ANDT-indikatorerna finns även i verktyget FolkhälsoStudio. På andtuppfoljning.se kan du även läsa mer om regeringens ANDT-strategi 2016–2020.

Statsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen bidrag till projekt som ska utveckla eller tillämpa metoder och arbetssätt inom det ANDT-förebyggande arbetet. Vi fördelar även medel i form av organisationsbidrag till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket i Sverige, samt till föreningar som arbetar med förebygga problem med spel om pengar.

Här hittar du mer information om våra statsbidrag